Sylabus predmetu PHD_A133_N - Nepriame úžitkové vlastnosti HD (FAPZ - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: PHD_A133_N
Názov predmetu: Nepriame úžitkové vlastnosti HD
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: špeciálna živočíšna produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
špeciálna živočíšna produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie ekonomickému významu a hodnoteniu nepriamych úžitkových vlastností hovädzieho dobytka a využitiu nepriamych úžitkových vlastností pri tvorbe komplexných selekčných indexov vo svete a v podmienkach Slovenska.
Stručná osnova predmetu:
Charakteristika nepriamych úžitkových vlastností HD - perzistencia laktácie, somatické bunky, dojiteľnosť,priebeh pôrodov a hodnotenie podielu mŕtvonarodených teliat, prežiteľnosť a dĺžka produkčného veku, zdravie a mastitídy a hodnotenie exteriéru, metodiky hodnotenia nepriamych úžitkových vlastností HD vo svete a v podmienkach Slovenska, selekčné indexy hovädzieho dobytka, odhad genetických parametrov a genetické hodnotenie nepriamych úžitkových vlastností, ekonomické váhy a využitie nepriamych úžitkových vlastností pri zostavovaní komplexných selekčných indexov hovädzieho dobytka.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Strapák a kol. Chov hovädzieho dobytka, vysokoškolská učebnica, SPU Nitra, 2013
Strapák, P. a kol.: Dlhovekosť a dĺžka produkčného veku hovädzieho dobytka, vedecká monografia, SPU Nitra, 2004, ISBN 80-8069-324-2
Strapák, P. a kol.: Hodnotenie dojiteľnosti kráv na Slovensku, vedecká monografia, SPU Nitra, 2010, 141 s., ISBN 978-80-552-0464-2
Strapák, P. a kol.: Hodnotenie priebehu pôrodov kráv na Slovensku, vedecká monografia, SPU Nitra, 2011, 77 s., ISBN 978-80-552-0683-7
Strapák, P. a kol.: Nepriame úžitkové vlastnosti hovädzieho dobytka, vedecká monografia, SPU Nitra, 2005, 136 s., ISBN 80-8069-497-4

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci : doc. Ing. Juraj Candrák, CSc. (prednášajúci)
prof. Ing. Peter Strapák, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 8. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Peter Strapák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 08. 01. 2019.

Typ výstupu: