Sylabus predmetu PHD_A300_N - Obhajoba dizertačnej práce (FAPZ - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: PHD_A300_N
Názov predmetu: Obhajoba dizertačnej práce
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
30
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Získanie minimálne 150 kreditov zo študijnej a vedeckej časti štúdia
Výsledky vzdelávania:
Študent obhajobou dizertačnej práce preukáže schopnosť aplikovať získané poznatky v spoločenskej praxi. Obhajoba dizertačnej práce je štátnou skúškou, hodnotenou nasledovne: na získanie hodnotenia A je potrebné získať 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Po úspešnom absolvovaní obhajoby dizertačnej práce je študentovi udelený akademický titul Philosophiae Doctor (v skratke PhD.).
Stručná osnova predmetu:
Príprava a vypracovanie dizertačnej práce v požadovanej štruktúre a kvalite, v spolupráci so školiteľom. Prezentácia dizertačnej práce, vyjadrenie sa k posudkom oponentov dizertačnej práce, diskusia.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 23

ABC
D
E
FX
78,3 %
17,4 %
4,3 %
0 %0 %
0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny:
10. 5. 2019
Schválil:
Ing. Jaroslav Andreji, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 10. 05. 2019.

Typ výstupu: