Sylabus predmetu PHD_A056_N - Okopaniny (FAPZ - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: PHD_A056_N
Názov predmetu: Okopaniny
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: špeciálna rastlinná produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
špeciálna rastlinná produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie prezentácie projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie poznatkom v oblasti produkčného procesu najvýznamnejších druhov semenných a hľuznatých okopanín. Pochopí a dokáže analyzovať vzťahy tvorby úrody hlavných druhov okopanín v rámci produkčného procesu. Bude schopný regulovať tvorbu výslednej produkcie a jej kvalitu s ohľadom na životné prostredie.
Stručná osnova predmetu:
Študenti získajú prehlbujúce poznatky o vzťahoch a závislostiach medzi podmienkami prostredia a tvorbou kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov výslednej produkcie pri najdôležitejších semenných a hľuznatých okopaninách (cukrová repa, kŕmna repa, čakanka, kŕmna mrkva, zemiak). Dôraz bude kladený na biológiu okopanín, ich ontogenézu z hľadiska rastových a vývinových procesov, fyziologické, agronomické, ekonomické, a environmentálne aspekty tvorby výslednej produkcie.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
BAJČI,P. - PAČUTA,V. - ČERNÝ,I. 1997: Cukrová repa. 1 vyd., Nitra, NOI, UVTIP, 111s. ISBN 80-85 330-35-0
COOK,D.A. - SCOTT,R.K. The Sugar Beet Crop. Chapman & Hall, 1st edn. London (World crop series), 1993, 648pp
ČERNÝ,I. - PAČUTA,V. - PULKRÁBEK,J.: Pestovanie semenných okopanín. 1 vyd.,Nitra, 1999, NOI, UVTIP, 106s. ISBN 80-85330-68-7
ČERNÝ,I.,2003: Okopaniny. 1. vyd., Nitra, NOI, UVTIP, 146 s. ISBN 80-89088-23-6
PAČUTA,V. - ČERNÝ, I. - POLÁČEK, M.: Pestovanie poľných plodín. 1 vyd., Nitra, 1998, NOI, UVTIP, 129s., ISBN 80-85 165-60-055 (celoštátna publikácia)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Ivan Černý, PhD. (prednášajúci)
prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 9. 2019
Schválil: prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 25. 09. 2019.

Typ výstupu: