Sylabus predmetu PHD_A311_N - Písomná práca k dizertačnej skúške (FAPZ - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu:
PHD_A311_N
Názov predmetu:
Písomná práca k dizertačnej skúške
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
15
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie písomnej práce k dizertačnej skúške v požadovanej štruktúre, v spolupráci so školiteľom.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie téme dizertačnej práce, zrealizuje literárny prehľad, uvedie spracovanú metodiku dizertačnej práce a čiastkové výsledky, ktoré získal doterajším riešením dizertačnej práce. Študent bude schopný v nasledujúcom štúdiu pokračovať v príprave dizertačnej práce v požadovanej kvalite a štruktúre.
Stručná osnova predmetu:
Príprava písomnej práce v rozsahu min. 40 strán, ktorá obsahuje literárny prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky a prehľad experimentálnych metód a postupov využívaných pri riešení experimentálnej časti štúdia. Práca môže obsahovať aj čiastkové výsledky, získané v priebehu doktorandského štúdia.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 51

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny:
10. 5. 2019
Schválil:
Ing. Jaroslav Andreji, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 10. 05. 2019.

Typ výstupu: