Sylabus predmetu PHD_A059_N - Produkčný proces poľných krmovín (FAPZ - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: PHD_A059_N
Názov predmetu: Produkčný proces poľných krmovín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: špeciálna rastlinná produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
špeciálna rastlinná produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Prezentácia seminárnej práce za 40 bodov a záverečná písomná (ústna) skúška za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky v oblasti manažmentu kŕmnych plodín o teoretické aspekty tvorby produkcie krmu, u viacročných krmovín i tvorby semien.
Stručná osnova predmetu:
Predmet sa zaoberá biológiou, ekológiou a technologickými postupmi pri pestovaní a využívaní krmovín na ornej pôde. Tieto rozvíja o teoretické aspekty tvorby úrod krmovín a analýzuje všetky faktory, ktoré ovplyvňujú produkčný proces krmovín ovplyvňujú. Podrobne sa rozoberá úrodotvorné prvky jednotlivých krmovín, mechanizmy autoregulácie porastov krmovín, konkurenčné a alelopatické vzťahy v jednoročných a viacročných miešankách na ornej pôde, dynamika rezervných látok a možnosť ich regulovania
s cieľom získania ekonomicky efektívne úrody.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HOLÚBEK, R. -- JANČOVIČ, J. -- GREGOROVÁ, H. -- NOVÁK, J. -- ĎURKOVÁ, E. -- VOZÁR, Ľ. Krmovinárstvo - manažment pestovania a využívania krmovín. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. 419 s. ISBN 978-80-8069-911-6.
JANČOVIČ, J. -- ĎURKOVÁ, E. -- VOZÁR, Ľ. Trávne porasty a poľné krmoviny. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2003. 127 s. ISBN 80-8069-187-8.

Odporúčaná:
GREGOROVÁ, H. - MALÝ,O.: Poľné krmoviny. Nitra, SPU, 2002, l18s.
PETR - ČERNÝ- HRUŠKA a kol.: Tvorba výnosu hlavních polních plodin. SZN, Praha, 1980, 448s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci : doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 9. 2019
Schválil: doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 25. 09. 2019.

Typ výstupu: