Sylabus predmetu PHD_A165_N - Systémy výroby mäsa (FAPZ - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: PHD_A165_N
Názov predmetu: Systémy výroby mäsa
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: špeciálna živočíšna produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
špeciálna živočíšna produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spracovanie projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Získať vedomosti o manažmente a technologických systémoch produkcie kvalitného hovädzieho, teľacieho, bravčového a jahňacieho mäsa v rôznych výrobných systémoch so zreteľom na súčasné trendy racionálnej výživy
Stručná osnova predmetu:
Študent porozumie manažmentu chovu výkrmového dobytka, ošípaných a jahniat v rôznych systémoch - možnosti produkcie mäsa intenzívnymi a extenzívnymi spôsobmi, ekologický systém výroby produktu so zreteľom na súčasné trendy racionálnej výživy. Možnosti produkcie kvalitného mäsa prostredníctvom rôznych hmotnostných kategórií. Kvalitatívne ukazovatele hovädzieho mäsa z rôznych produkčných systémov a u rôznych kategórií. Študent si osvojí technologické systémy uplatňované v jednotlivých systémoch. Absolvent predmetu dokáže aplikovať získané poznatky v rôznych systémoch výroby mäsa.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
STRAPÁK, P. -- VAVRIŠÍNOVÁ, K. -- HUBA, J. Technika chovu jednotlivých kategórií hovädzieho dobytka. In: Chov hovädzieho dobytka. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. s. 373--496. ISBN 978-80-552-0994-4 (brož.).
MILERSKI, M. -- MARGETÍN, M. -- MAXA, J. Factors affecting the longissimus dorsi muscle depth and backfat thickness measured by ultrasound technique in lambs. In Archives animal breeding. 49, (2006), s. 282--288. ISSN 0003-9438.
MARGETÍN, M. -- APOLEN, D. -- DEBRECÉNI, O. -- ORAVCOVÁ, M. -- KRUPOVÁ, Z. -- LUPTÁKOVÁ, L. Fyzikálno - chemické vlastnosti a profil mastných kyselín mäsa ľahkých jatočných jahniat v závislosti od spôsobu odchovu = Physico - chemical properties and fatty acid profile of meat in light lamb carcasses depending on type of their rearing. In X. Kábrtovy dietetické dny. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita, 2013, s. 309--313. ISBN 978-80-263-0365-7 (brož.).
BUČKO, O. -- HELLOVÁ, D. -- VAVRIŠÍNOVÁ, K. -- DEBRECÉNI, O. Jatočná hodnota a topografická kvalita mäsa ošípaných plemena biela ušľachtilá. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 104 s. ISBN 978-80-552-0828-2.

Odporúčaná:
Pulkrábek, J. et al.: Klasifikace jatečných těl prasat, skotu a ovcí. UZPI Praha, 2003

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 6

ABCDEFX
50,0 %0 %33,3 %16,7 %0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. (prednášajúci)
doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 8. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 08. 01. 2019.

Typ výstupu: