Sylabus predmetu PHD_A073_N - Systémy výživy zvierat (FAPZ - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_A073_N
Názov predmetu:
Systémy výživy zvierat
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
10
Odporúčaný semester:
výživa - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
výživa - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
špeciálna živočíšna produkcia - doktorandský (voliteľný), 1. rok
špeciálna živočíšna produkcia - doktorandský (voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent bude vedieť uplatňovať vedecké pozantky v oblasti výživy zvierat a vytvárať systémy výživy v praxi s prihliadnutím na technologické linky kŕmenia a výrobné oblasti. Absolvent predmetu porozumie problematike výživy zvierat a dokáže aplikovať optimálny systém výživy zvierat.
Stručná osnova predmetu:
V predmete bude dôraz kladený na základné systémy výživy a kŕmenia dojníc, teliat, chovného a výkrmového dobytka, prasníc, výkrmových ošípaných, oviec, jednotlivých druhov a kategórií hydiny s prihliadnutím na technológiu kŕmenia, výrobne oblasti a efektívne využívanie jadrových krmív. Zároveň sa poukáže na pozitíva a negatíva jednotlivých systémov. V rámci výchovy doktoranda budeme hľadať možnosti, ako riešenie jeho dizertačnej práce môže prispieť k zdokonaľovaniu systémov výživy zvierat.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HORNIAKOVÁ, E. -- GÁLIK, B. -- ROLINEC, M. Kŕmenie neprežúvavcov. 3. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 154 s. ISBN 978-80-552-0757-5.
BÍRO, D. -- PAJTÁŠ, M. -- ŠIMKO, M. -- JURÁČEK, M. Kŕmenie prežúvavcov. 4. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2010. 135 s. ISBN 978-80-552-0382-9.
PAJTÁŠ, M. -- BÍRO, D. -- HORNIAKOVÁ, E. -- BEŇUŠKA, N M. -- ŠIMKO, M. -- JURÁČEK, M. Výživa a kŕmenie zvierat: terminologický náučný slovník. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2009. 149 s. ISBN 978-80-552-185-6.
GÁLIK, B. -- ŠIMKO, M. -- JURÁČEK, M. -- BÍRO, D. -- HORNIAKOVÁ, E. -- ROLINEC, M. -- PASTIERIK, O. -- KOLESÁROVÁ, A. -- MAIORANO, G. -- GAMBACORTA, M. -- TAVANIELLO, S. -- BEDNARCZYK, M. Biotechnology and animal food quality. 1. vyd. Nitra : Slovak Agricultural University, 2011. 130 s. ISBN 978-80-552-0708-7.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 8

ABC
D
EFX
100,0 %
0 %
0 %
0 %0 %
0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Branislav Gálik, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Milan Šimko, PhD. (prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny:
8. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 08. 01. 2019.

Typ výstupu: