Sylabus předmětu PHD_A026_N - Špeciálna výživa rastlín (FAPZ - 2019/2020 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: PHD_A026_N
Názov predmetu: Špeciálna výživa rastlín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: agrochémia a výživa rastlín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrochémia a výživa rastlín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
špeciálna rastlinná produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
špeciálna rastlinná produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technológia potravín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technológia potravín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
všeobecná rastlinná produkcia - doktorandský (voliteľný), 1. rok
všeobecná rastlinná produkcia - doktorandský (voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie princípom špeciálnej výživy rastlín a dokáže kvantifikovať špecifické nároky rôznych poľnohospodárskych plodín na makroživiny a mikroelementy za účelom efektívneho pestovania rastlín. Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky nielen v praxi ale aj v oblasti výskumnej činnosti.
Stručná osnova predmetu:
Kauzalita vzťahov prístupných živín, ľahko hydrolyzovateľných foriem a celkových živín v pôde. Špecifické požiadavky rôznych poľnohospodárskych plodín na živiny a ich dopad na kvantitu a kvalitu rastlinnej produkcie. Efektívnosť výživy rastlín pestovaných v hydoponických, závlahových a arídnych podmienkach. Bilancovanie potreby makro a mikroživín v konvenčnom a ekologickom poľnohospodárstve. Využitie prirodzených stimulačných látok na zvýšenie využiteľnosti živín z pôdy a hnojív. Alternatívne zdroje živín vo výžive poľnohospodárskych plodín.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
BÍZIK,J.: Podmienky optimalizácie rastlín dusíkom. VEDA SAV, 1989
FECENKO,J. - LOŽEK, O.: Výživa a hnojenie poľných plodín. VES SPU v Nitre, 2000
FECENKO,J.: Optimalizácia výživy rastlín horčíkom. VEDA SAV, 1986.
LOŽEK, O.: Optimalizácia výživy ozimnej pšenice. SPU Nitre, 1998
Vaněk, V. - Ložek, O. a kol: Výživa poľných a záhradných plodín. Profi Press SK, s.r.o. Nitra, 2013,

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 8

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. (zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Peter Kováčik, CSc. (prednášajúci)
prof. Ing. Otto Ložek, CSc. (prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 8. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 08. 01. 2019.

Typ výstupu: