Sylabus predmetu PHD_A001_N - Štátna dizertačná skúška (FAPZ - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_A001_N
Názov predmetu:
Štátna dizertačná skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
15
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Získanie minimálne 105 kreditov (minimálne 60 kreditov študijná časť a minimálne 45 kreditov vedecká časť). Na získanie hodnotenia A je potrebné získať 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov
Výsledky vzdelávania:
Študent prezentuje písomnú prácu k dizertačnej skúške (na ktorú je vypracovaný recenzný posudok) pred komisiou, ktorá má najmenej päť členov. Po obhajobe práce nasleduje vedecká rozprava k jednotlivým predmetom a obsahovému zameraniu dizertačnej práce. Študent je po absolvovaní dizertačnej skúšky dostatočne teoreticky pripravený z problematiky témy dizertačnej práce a je schopný aplikovať získané poznatky pri riešení témy dizertačnej práce.
Stručná osnova predmetu:
Prezentácia a diskusia k prehľadu o súčasnom stave riešenej problematiky, cieľu, metodike práce a dosiahnutým priebežným výsledkom písomnej práce k dizertačnej skúške.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 51

A
BCDE
FX
84,3 %9,8 %
5,9 %
0 %0 %
0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny:
10. 5. 2019
Schválil: Ing. Jaroslav Andreji, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 10. 05. 2019.

Typ výstupu: