Sylabus predmetu PHD_A130_N - Technika chovu a výkrmu ošípaných (FAPZ - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: PHD_A130_N
Názov predmetu: Technika chovu a výkrmu ošípaných
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: špeciálna živočíšna produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
špeciálna živočíšna produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie súčasným a perspektívnym nárokom na techniku chovu a výkrmu ošípaných v náväznosti na smernice EÚ a dokáže využiť nové poznatky so zameraním na biologické a etologické požiadavky pri špecializácii jednotlivých kategóriách v chove ošípaných.
Stručná osnova predmetu:
Požiadavky na biologické a etologické nároky na technologické linky pri kŕmení a napájaní v chove ošípaných - biologické a etologické požiadavky na mikroklímu a chovateľské prostredie ošípaných - požiadavky na zdravotný stav. Štúdium požiadaviek vo vzťahu k legislatíve v súlade so smernicami EU.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MLYNEK, J. -- IMRICH, I. -- MLYNEKOVÁ, L. Nové štandardy EÚ v poľnohospodárskej praxi: chov ošípaných. Nitra : Agroinštitút, 2007. 28 s. ISBN 978-80-7139-114-2.
MLYNEK, J. -- VAVRIŠÍNOVÁ, K. -- STRAPÁK, P. -- MLYNEKOVÁ, E. Živočíšna produkcia a výroba. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 122 s. ISBN 978-80-552-0675-2.
MLYNEK, J. -- VAVRIŠÍNOVÁ, K. Živočíšna produkcia a výroba. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. 119 s. ISBN 80-8069-495-8.
MLYNEK, J. -- MIGDAL, W. -- FALKOWSKI, J. Špeciálna zootechnika I. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2000. 116 s. ISBN 80-7137-803-8.
BUČKO, O. -- KOVÁČ, Ľ. -- VAVRIŠÍNOVÁ, K. Manažment a technológia chovu ošípaných. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 175 s. ISBN 978-80-552-1055-1.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci : prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc. (prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny: 8. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 08. 01. 2019.

Typ výstupu: