Sylabus predmetu PHD_A022_N - Toxikológia vo výžive (FAPZ - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: PHD_A022_N
Názov predmetu: Toxikológia vo výžive
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: výživa - doktorandský (voliteľný), 1. rok
výživa - doktorandský (voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie a dokáže identifikovať škodlivé účinky rôznych toxických látok pôsobiacich vo výžive človeka a zvierat.
Stručná osnova predmetu:
Študenti získajú informácie o škodlivých účinkoch rôznych toxických látok pôsobiacich vo výžive človeka a zvierat. Toxické a rizikové prvky. Pesticídy. Toxické organické látky. Mykotoxíny. Prirodzené toxické zložky rastlín. Prirodzené toxické zložky živočíchov. Bakteriálne toxíny. Aditívne látky. Toxické reakčné produkty potravín. Odhad toxikologického rizika.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TOMAN, R. -- GOLIAN, J. -- MASSÁNYI, P. Toxikológia potravín. 1. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2003. 113 s. ISBN 80-8069-166-5.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Róbert Toman, Dr. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 3. 6. 2019
Schválil: prof. Ing. Róbert Toman, Dr. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 03. 06. 2019.

Typ výstupu: