Sylabus předmětu PHD_A008_N - Všeobecná a produkčná ekológia (FAPZ - 2019/2020 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: PHD_A008_N
Názov predmetu: Všeobecná a produkčná ekológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: fyziológia plodín a drevín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
fyziológia plodín a drevín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia seminárnej práce za 30 bodov, záverečná skúška za 70 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.

Výsledky vzdelávania:
Študent chápe princípy ekofyziologických interakcií rastlín v ekosystéme, princípy primárnej produkcie rastlín a jej najdôležitejšie regulačné mechanizmy. Ovláda základné modely produkčného procesu plodín. Vie charakterizovať poľnohospodársky porast a ukazovatele jeho efektívnosti.
Stručná osnova predmetu:
Porast ako produkčný a ekologický systém. Funkcie ekosystémov, charakteristiky
poľnohospodárskeho porastu, rastová analýza, statické a dynamické ukazovatele.
Adaptácia a ekológia úrody. Inputy a efektívnosť využitia zdrojov. Regulačné
mechanizmy rastlín a kompetičné vzťahy v poraste. Budúcnosť produkcie v 
podmienkach klimatickej zmeny. Systémová analýza, modely a modelovanie
produkčného procesu.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
LARCHER,W.: Fyziologická ekologie rostlin, SZN, Praha, 1995
NÁTR,Ľ.: Fotosyntetická produktivita rostlin. ISV Praha, 2002, 423s.
NÁTR.Ľ.: Koncentrace CO2 a rostliny, ISV Praha, 2000m 255s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
predmet sa vyučuje v zimnom aj letnom semestri
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Marián Brestič, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 8. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Marián Brestič, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 08. 01. 2019.

Typ výstupu: