Sylabus předmětu PHD_A012_N - Výživa a hnojenie plodín v podmienkach stresu (FAPZ - 2019/2020 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: PHD_A012_N
Názov predmetu: Výživa a hnojenie plodín v podmienkach stresu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: fyziológia plodín a drevín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
fyziológia plodín a drevín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrochémia a výživa rastlín - doktorandský (voliteľný), 1. rok
agrochémia a výživa rastlín - doktorandský (voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Schopnosť špecifikovať a aplikovať princípy výživy a hnojenia poľných plodín v podmienkach abiotického environmentálneho stresu (a globálnej klimatickej zmeny).
Stručná osnova predmetu:
Pôda, rastlina a minerálny stres. Osmotické funkcie živín a iónová rovnováha. Príjem a transport živín koreňovým systémom v závislosti od výmennej iónovej a vododržnej kapacity pôdy. Neoptimálna pôdna reakcia - stresový faktor ovplyvňujúci príjem a využiteľnosť živín z pôdy. Vplyv faktorov environmentálneho stresu (sucho, vlhko, teplo, žiarenie, toxické látky) na živinový režim v pôde a rastline. Možnosti eliminácie minerálneho stresu v pôde optimalizáciou výživa a hnojenia. Využitie genetického potenciálu odrôd a hybridov na zvýšenie utilizácie živín v stresových podmienkach. Morfologické a biochemické charakteristiky rastlinných druhov s najefektívnejším mechanizmom príjmu a využitia živín.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SLAMKA, P. -- HANÁČKOVÁ, E. Manažment živín v agroekosystéme. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 150 s. ISBN 978-80-552-0801-5.

Odporúčaná:
BRESTIČ,M. - OLŠOVSKÁ,K.: Vodný stres rastlín. SPU Nitra, 2001
MICHALÍK,I.: Molekulárne a energetické aspekty príjmu živín v rastlinách. SPU Nitra, 2001
ORCUTT,D.M. - NILSEN,E.T.: The physiology of plants under stress. John Wiley and sons, inc., 2000, 683 p., ISBN: 0-471-17008-9

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 2

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 11. 6. 2019
Schválil: prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 11. 06. 2019.

Typ výstupu: