Sylabus predmetu PHD_A134_N - Welfare v chove hospodárskych zvierat (FAPZ - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: PHD_A134_N
Názov predmetu: Welfare v chove hospodárskych zvierat
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: špeciálna živočíšna produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
špeciálna živočíšna produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
všeobecná živočíšna produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
všeobecná živočíšna produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie vyhláškam,trendom a úlohám welfare vo svete a na Slovensku,v širších súvislostiach, ako súhrn adekvátnych podmienok prostredia a biologických požiadaviek druhu (zviera a chovateľské prostredie.)
Stručná osnova predmetu:
Welfare, ako súbor adekvátnych podmienok prostredia. Technika chovu - vzťah medzi človekom a zvieraťom. Chov HZ v ekologickom poľnohospodárstve - ekologický trh živočíšnych produktov. Špeciálny chov zvierat, pravidlá pre produkciu biopotravín na báze živočíšnych surovín - európska konvencia o ochrane zvierat počas transportu - európska konvencia o ochrane zvierat pre účely chovu - európska konvencia o ochrane zvierat pri odporážaní.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MLYNEK, J. -- IMRICH, I. -- MLYNEKOVÁ, L. Nové štandardy EÚ v poľnohospodárskej praxi: chov ošípaných. Nitra : Agroinštitút, 2007. 28 s. ISBN 978-80-7139-114-2.
DEBRECÉNI, O. Nové štandardy EÚ v poľnohospodárskej praxi: chov teliat. Nitra : Agroinštitút, 2007. 32 s. ISBN 978-80-7139-115-9.
DEBRECÉNI, O. Nové štandardy EÚ v poľnohospodárskej praxi: zvieratá chované na hospodárske účely. Nitra : Agroinštitút, 2007. 26 s. ISBN 978-80-7139-113-5.
PAŠKA, I. Welfare chovu hospodárskych zvierat: Trvale udržateľné systémy v poľnohospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 1997. 96 s. ISBN 80-7137-353-2.
MLYNEK, J. -- VAVRIŠÍNOVÁ, K. -- STRAPÁK, P. -- MLYNEKOVÁ, E. Živočíšna produkcia a výroba. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 122 s. ISBN 978-80-552-0675-2.
MLYNEK, J. -- HALO, M. Chov koní. Nitra] : Slovenský chov, 1999. 99 s. ISBN 80-968175-4-X.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 7

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. (prednášajúci)
prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 8. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 08. 01. 2019.

Typ výstupu: