Sylabus predmetu P15-0003-I - Odborná prax (FBP - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0003-I
Názov predmetu: Odborná prax
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity: 10
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečná správa z praxe
zápočet
Výsledky vzdelávania:
Cieľom odbornej praxe je získať praktické poznatky a technologickú zručnosť z výrobných procesných postupov a metód v biotechnológiách a technológiách výroby potravín. Absolvent predmetu dokáže analyzovať vplyvy vybraných faktorov na poľnohospodárske produkty a potraviny.
Stručná osnova predmetu:
V priebehu praxe študenti nadobudnú laboratórne zručnosti v oblasti molekulárnej biológie a aplikovanej genetiky, aplikovanej mikrobiológie a chémie, biochemických technológií ako aj biotechnológií v rastlinnej a živočíšnej výrobe a tiež biotechnológií v potravinárstve.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 483

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci : Ing. Jozef Čapla, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 30. 8. 2019
Schválil: Ing. Jozef Čapla, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 30. 08. 2019.

Typ výstupu: