Sylabus predmetu P15-0004-B - Prevádzková prax (FBP - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0004-B
Názov predmetu: Prevádzková prax
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity: 6
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
záverečná správa z praxe
zápočet
Výsledky vzdelávania:
Cieľom prevádzkovej praxe je rozšíriť poznatky o výrobnej činnosti agropotravinárskych podnikov. Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky o podnikoch zabezpečujúcich výrobu a spracovanie poľnohospodárskych produktov priamo v podmienkach praxe. Prevádzková prax sa uskutočňuje na vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku SPU Nitra.
Stručná osnova predmetu:
V rámci prevádzkovej praxe sa študenti oboznámia s výrobno-technologickými podmienkami v rastlinnej a živočíšnej výrobe, so spôsobmi získania, skladovania, spracovania a úpravy produktov rastlinnej a živočíšnej výroby. Analyzujú systémy zabezpečenia a kontroly v rastlinnej produkcii - ochrana rastlín, ochrana proti škodcom a chorobám od pestovania až po skladovanie a spracovanie. Analyzujú systémy zabezpečenia kontroly v živočíšnej produkcii - ochrana a kontrola zdravotného stavu zvierat, kontrola získavania mlieka až po predaj a pod. Analyzujú ekonomické a marketingové postupy speňažovania poľnohospodárskych produktov a ich umiestňovaniu na trhu.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 417

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci : Ing. Jozef Čapla, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 30. 8. 2019
Schválil: Ing. Jozef Čapla, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 30. 08. 2019.

Typ výstupu: