Sylabus predmetu P15-0005-B - Úvod do štúdia (FBP - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
P15-0005-B
Názov predmetu: Úvod do štúdia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
1
Odporúčaný semester: agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
agropotravinárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
aplikovaná biológia - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
bezpečnosť a kontrola potravín - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
potraviny a technológie v gastronómii - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
vinárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolvovanie prednášok
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť základné informácie o štúdiu, ktoré pomôžu študentom prijatým na štúdium ľahšie sa adaptovať na vysokoškolský systém štúdia a využívať možnosti, ktoré SPU poskytuje svojim študentom.
Stručná osnova predmetu:
Informácie o systéme štúdia na univerzite a vlastnej fakulte, o možnostiach štúdia v zahraničí, vedeckej činnosti, knižničných službách, počítačovej sieti a záujmovej činnosti v oblasti kultúry a športu, aktuálne otázky protidrogovej a enviromentálnej výchovy, biologickej bezpečnosti, morálky a kultúry správania vysokoškolského študenta, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilná ochrana.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Repiský, J. a kol.: Úvod do vysokoškolského štúdia, VES SPU, Nitra

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 829

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Ing. Ľubomír Belej, PhD. (prednášajúci)
Mgr. Beáta Bellérová, PhD. (prednášajúci)
doc. Ing. Marek Bobko, PhD. (prednášajúci)
doc. Ing. Alica Bobková, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Štefan Koprda (prednášajúci)
Mgr. Mária Urbanová (prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny:
26. 9. 2019
Schválil: doc. Ing. Alica Bobková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 26. 09. 2019.

Typ výstupu: