Sylabus predmetu P15-0019-B - Molekulárna biológia (FBP - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: P15-0019-B
Názov predmetu: Molekulárna biológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinný), 5. semester
aplikovaná biológia - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 písomné testy po 15 bodov, prezentácia seminárnej práce za 10 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie všeobecným princípom molekulárnej biológie, bunkovým procesom replikácie, transkripcie, translácie na molekulárnej úrovni a pochopí základné princípy prípravy rekombinovanej DNA. Absolvent predmetu ovláda základné metódy molekulárnej biológie, ktoré dokáže aplikovať v laboratórnej praxi a vo výskumnej činnosti.
Stručná osnova predmetu:
Molekulárna štruktúra chromozómov. Chemické zloženie a biologická úloha nukleových kyselín. Chloroplastová, mitochondriálna a plazmidová dedičnosť. Molekulárne mechanizmy a enzymológia replikácie DNA. Mechanizmus a enzýmy transkripcie. Dekódovanie genetického kódu, syntéza proteínov, regulácia génovej expresie v prokaryotických a eukaryotických bunkách. Molekulárny mechanizmus mutácií a reparácia DNA. Základné princípy génového klonovania.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GÁLOVÁ, Z. -- BALÁŽOVÁ, Ž. -- LIBANTOVÁ, J. -- MATUŠÍKOVÁ, I. -- MORAVČÍKOVÁ, J. -- SALAJ, J. -- HRICOVÁ, A. Praktické cvičenia z molekulárnej biológie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 67 s. ISBN 978-80-552-0657-8.
GÁLOVÁ, Z. -- CHRENEK, P. -- BALÁŽOVÁ, Ž. -- MORAVČÍKOVÁ, J. -- CHŇAPEK, M. -- VIVODÍK, M. -- DRÁBEKOVÁ, J. Geneticky modifikované potraviny. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. ISBN 978-80-552-1762-8.
GÁLOVÁ, Z. -- CHŇAPEK, M. -- BALÁŽOVÁ, Ž. -- VIVODÍK, M. -- MORAVČÍKOVÁ, J. Molekulárna biológia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 134 s. ISBN 978-80-552-1550-1.
TURŇA, J. -- STUCHLÍK, S. -- DRAHOVSKÁ, H. -- GÁLOVÁ, Z. -- TIMKO, J. Techniky rekombinantných DNA. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2004. 151 s. ISBN 80-224-0835-2.

Odporúčaná:
David P. Clark: Molecular Biology, Elsevier Academic Press, 2005, pp. 784. ISBN-13: 978-0-12-175551-5
Lodish a kol.: Molecular Cell Biology. W.H.Freeman and Company, New York, USA, 1998
Rosypal, S.: Úvod do molekulární biologie. Prír.F MU Brno, 1999
Weaver, R.F., Hedrick, P.W.: Genetics. Wm. C. Brown Publishers, USA, 1997

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
predmet sa vyučuje len v zimnom semestri
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 163

AB
C
D
E
FX
24,5 %
11,7 %
18,4 %
14,7 %
28,8 %
1,9 %
Vyučujúci :
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Milan Chňapek, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny:
5. 3. 2019
Schválil: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 05. 03. 2019.

Typ výstupu: