Sylabus předmětu P15-0026-I - Fyziológia regulačných mechanizmov (FBP - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0026-I
Názov predmetu: Fyziológia regulačných mechanizmov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: agrobiotechnológie - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Príprava a prezentácia projektu - 40 bodov, záverečná skúška - 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu - Existencia a pokrok v oblasti fyziológie živočíchov vyžaduje systematizáciu a porovnanie regulačných mechanizmov na úrovni zvierat a človeka.Predmet prináša teoretické a praktické znalosti o funkciách nervovej a endokrinnej sústavy, CNS a vyššej nervovej činnosti živočíchov a človeka, o princípoch riadenia a regulácie základných životných funkcií od biochemických procesov v bunkách a tkanivách cez integráciu funkcií celého organizmu až k zložitým vzťahom medzi organizmom a prostredím.

Vzelávacie výsledky - absolvent predmetu porozumie funkciám regulačných sústav živočíchov a ich interakciám.
Stručná osnova predmetu:
Neuron. Deje na bunkovej membráne. Gliá. Centrálna nervová sústava. Motorika. Biologické rytmy.Základy mechanizmov porúch funkcie nervového systému.Všeobecná charakteristika endokrinného systému. Hypotalamo-hypofýzový systém.Štítna žľaza. Prištítne žľazy. Nadobličky. Endokrinný pankreas. Gonády.Hormóny produkované neendokrinným tkanivom.Základy mechanizmov porúch funkcie endokrinného systému.Mechanizmy nešpecifickej imunity. Špecifická imunitná odpoveď.Základy mechanizmov porúch funkcie imunitného systému.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
JAVORKA, K.2001. Lekárska fyziológia. Učebnica pre lekárske fakulty. Martin: Osveta, 2001. 678 s.
KREZE, A., LANGER, P., KLIMEŠ, I., LICHARDUS, B. 1993. Praktická endokrinológia. Bratislava: SAP, 549 s., ISBN 80-85665-17-4
MYSLIVEČEK, J. et al. 2009. Základy neurověd. TRITOn: Praha, 390 s., ISBN 978-80-7387-088-1
SIROTKIN, A.V., KOLESÁROVÁ, A. 2011. Cell regulation: endocrine regulation of ovarian cell functions.Nitra : Slovak Agricultural University, 66 p., ISBN : 978-80-552-0613-4.
SIROTKIN, A.V., KOLESÁROVÁ, A. 2012. Cell regulation: intacelular regulation of ovarian cell functions. Nitra : Slovak University of Agriculture, 76 p., ISBN 978-80-552-0755-1.
STÁRKA, L. et al. 2007. Pokroky v endokrinológii. MAXDORF: Praha, 785 s., ISBN 978-80-7345-129-5
STÁRKA, L., ZAMRAZIL, V. et al. 1997. Základy klinické endokrinologie. MAXDORF: Praha, 378 s., ISBN 80-7345-066-6

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 105

ABCDEFX
66,7 %21,0 %7,6 %0 %4,7 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 7. 10. 2019
Schválil: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 07. 10. 2019.

Typ výstupu: