Sylabus předmětu P15-0027-I - Fyziológia výživy (FBP - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0027-I
Názov predmetu: Fyziológia výživy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: výživa ľudí - inžiniersky (povinný), 1. semester
aplikovaná biológia - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomný test za 20 bodov, prezentácia seminárnej práce za 20 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť širšie poznatky o fyziologických aspektoch zdravej výživy človeka. Absolvent predmetu dokáže aplikovať získané poznatky pri štúdiu ďalších predmetov v oblasti vedeckej výživy ľudí.
Stručná osnova predmetu:
Problematika správnej výživy ľudí z aspektu fyziológie látkovej premeny a energie. Trávenie a metabolizmus živín, intermediárna premena a regulácia metabolických procesov. Fyziológia hladovania a nadvýživy, poruchy bielkovinového, sacharidového a lipidového metabolizmu. Vplyv výživy na vnútorné prostredie ako modulujúceho a determinujúceho faktora životných procesov organizmu.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Javorka, K.: Lékarska fyziológia. Osveta : Martin, 2001.
Kováčik et al. Fyziológia živočíchov. Nitra: SPU 2012, 178 s.
Schenck, M.: Základy fyziologickej chémie. Príroda : Bratislava 1991.
Silbernagel, F. Lang.: Atlas patofyziológie člověka. Grada : Praha, 2000.
Trojan a kol.: Lekárska fyziológia, 1996.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 413

ABCDEFX
57,1 %9,9 %6,5 %10,9 %15,3 %0,3 %
Vyučujúci : prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. (prednášajúci)
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 6. 3. 2019
Schválil: prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 06. 03. 2019.

Typ výstupu: