Sylabus předmětu P15-0031-I - Imunobiológia (FBP - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0031-I
Názov predmetu: Imunobiológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: aplikovaná biológia - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti absolvujú 2 písomné testy po 20 bodov, záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť podrobné znalosti o biológii obranných mechanizmov živočíchov. Študent porozumie základným zložkám špecifickej a nešpecifickej imunity. Absolvent predmetu porozumie obranným mechanizmom živočíchov, dokáže aplikovať poznatky v ostatných biologických disciplínach, dokáže identifikovať jednotlivé zložky imunity živočíchov.
Stručná osnova predmetu:
Predmet imunobiológia sa zaoberá poznatkami základnej imunológie a klinickej imunológie. Zaoberá sa zložením a funkciou imunitného systému rôznych druhov, mechanizmami bunkovej a humorálnej imunity na bunkovej a molekulovej úrovni, ako aj preventívnym a terapeutickým využitím imunológie. Základná časť imunobiológie sa zaoberá procesmi eliminácie škodlivých faktorov ako zápalom, horúčkou, štruktúrou a funkciou komplementu, cytokínov, antigénov a protilátok. Klinická časť imunológie je zameraná na prejavy hyperfunkcie, hypofunkcie imunity ako aj autoimunitné procesy, antiinfekčnú, transplantačnú a protinádorovú imunitu, imunopatologické choroby, zloženie, prípravu, aplikáciu a využitie vakcín, prípravkov na pasívnu imunizáciu a imunoprofylaxiu.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Buc, M.: Klinická imunológia. Veda, 1997, Bratislava, 364 s., ISBN 80-220-0487-X
Ferenčík, M.: Imunochémia. Alfa, 1989, Bratislava, 592 s., ISBN 80 05 00043 X
Ferenčík, M., Rovenský, J., Nyulassy, Š.: Imunológia - základné termíny a definície. SAP, 2001, Bratislava, 348 s., ISBN 80-88908-77-9
Hořejší, V., Bartunková, J.: Základy imunológie. Triton, 1998, Praha, 214 s., ISBN 80-85875-73-X
Martiniaková, M., Omelka, R., Lukáč, N., Massányi, P., Stawarz, R., Bauerová, M. Imunobiológia živočíchov a človeka, UKF Nitra, Prírodovedec, 2011. 166 s. ISBN : 978-80-8094-891-7
Toman, M., a kol.: Veterinárni imunológie, Grada, 2000, Praha, 416 s., ISBN 80 7169 727 3

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
predmet sa vyučuje len v zimnom semestri
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 122

ABCDEFX
34,4 %23,0 %21,3 %5,7 %15,6 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Katarína Tokárová, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny: 7. 3. 2019
Schválil: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 07. 03. 2019.

Typ výstupu: