Sylabus předmětu P15-0033-I - Molekulová fyziológia (FBP - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0033-I
Názov predmetu: Molekulová fyziológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: aplikovaná biológia - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti absolvujú 40 bodový test, záverečná ústna skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s molekulárnou podstatou funkčných prejavov jednotlivých systémov živočíšneho organizmu. Absolvent predmetu je schopný využiť poznatky pre ostatné predmety v rámci programu Aplikovaná biológia. Absolventi sú schopní identifikovať molekulové mechanizmy fyziologických procesov jednotlivých orgánových sústav živočíchov a človeka.
Stručná osnova predmetu:
Molekulová podstata jednotlivých funkčných systémov organizmu. Molekulová podstata trávenia a vstrebávania; enzýmy, ich aktivácia a inhibícia. Subcelulárne procesy v zmyslových orgánoch, molekulová charakteristika funkčnosti jednotlivých typov svalov. Molekulové mechanizmy vedenia vzruchu, akčný a pokojový potenciál, prenos vzruchu na synapsiách a mediátory. Účinky hormónov, regulácia jednotlivých funkčných systémov. Molekulová fyziológia exkrécie, Molekulové základy rozmnožovania, oplodnenie, príprava buniek na oplodnenie.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Loughna, P. T., Pell, J. M. et al. Molecular Physiology of Growth. Cambridge University Press, 1996, 192 s. ISBN 0521471109.
Lukáč., N. et al. Repetitórium molekulovej fyziológie. Nitra : SPU, 2009. - 156 s.
Matthews, G. et al. Cellular Physiology of Nerve and Muscle, UK : Blackwell Publishing,2002, 256 s. ISBN 1405103302.
Strange, K. et al. Cellular and Molecular Physiology of Cell Volume Regulation. UK : CRC Press, 1993, 400 s. ISBN 0849344484.
Zempleni, J., Daniel, H. et al. Molecular Nutrition. CABI Publishing, 2003, 409 s. ISBN 0851996795.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
predmet sa vyučuje len v zimnom semestri
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 102

ABCDEFX
41,2 %23,5 %16,7 %9,8 %7,8 %1,0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Eva Tvrdá, PhD. (cvičiaci)
Ing. Jiřina Zemanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 7. 3. 2019
Schválil: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 07. 03. 2019.

Typ výstupu: