Course syllabus P15-0034-I - Neurobiológia (FBP - ZS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0034-I
Názov predmetu: Neurobiológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: aplikovaná biológia - inžiniersky (povinný), 1. semester
aplikovaná biológia - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Príprava a prezentácia projektu - 40 bodov, záverečná skúška - 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu - je poskytnúť podrobné znalosti o funkciách mozgu, endokrinného a imunitného systému a o interakciách medzi integrujúcimi regulačnými systémami organizmu živočíchov a človeka. Základným cieľom je charakterizovať nervové a humorálne dráhy, ktoré organizmus využíva pre centripetálny prenos informácií do mozgu a tých dráh a mechanizmov, ktoré sa môžu využívať pre centrifugálnu moduláciu patologických procesov. Budú poskytnuté informácie o funkčných súvislostiach, reflexoch, zmysloch, CNS a vyššej nervovej činnosti, endokrinných žľazách a o mechanizmoch špecifickej a nešpecifickej imunity.

Vzelávacie výsledky - absolvent predmetu porozumie funkciám a interakciám medzi nervovým, hormonálnym a imunitným systémom organizmu živočíchov a človeka.
Stručná osnova predmetu:
Základné štruktúrne prvky nervového systému a funkčné súvislosti. Vnútorné prostredie centrálnej nervovej sústavy. Nervové vlákna a interneuronálne integračné mechanizmy. Reflexy a reflexné oblúky. CNS a funkčné vzťahy. Zmysly - chuť, čuch, zrak, sluch, vestibulárny systém. Mechanizmy účinku farmák pôsobiacich na nervový systém. Endokrinná regulácia. Hormóny endokrinných žliaz. Kalciofosfátový metabolizmus. Gastrointestinálne hormóny. Hormóny príjmu potravy. Glykoregulácia. Endokrinológia rastu a kostí. Mechanizmy účinku farmák pôsobiacich na endokrinný systém. Nešpecifická a špecifická imunita.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
JAVORKA, K.2001. Lekárska fyziológia. Učebnica pre lekárske fakulty. Martin: Osveta, 2001. 678 s.
KREZE, A., LANGER, P., KLIMEŠ, I., LICHARDUS, B. 1993. Praktická endokrinológia. Bratislava: SAP, 549 s., ISBN 80-85665-17-4
MYSLIVEČEK, J. et al. 2009. Základy neurověd. TRITOn: Praha, 390 s., ISBN 978-80-7387-088-1
SIROTKIN, A.V., KOLESÁROVÁ, A. 2011. Cell regulation: endocrine regulation of ovarian cell functions.Nitra : Slovak Agricultural University, 66 p., ISBN : 978-80-552-0613-4.
STÁRKA, L. et al. 2007. Pokroky v endokrinológii. MAXDORF: Praha, 785 s., ISBN 978-80-7345-129-5
STÁRKA, L., ZAMRAZIL, V. et al. 1997. Základy klinické endokrinologie. MAXDORF: Praha, 378 s., ISBN 80-7345-066-6

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 136

ABCDEFX
75,0 %15,4 %6,6 %1,5 %1,5 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 7. 10. 2019
Schválil: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 07. 10. 2019.

Type of output: