Sylabus predmetu P15-0081-B - Anorganická chémia (FBP - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
P15-0081-B
Názov predmetu:
Anorganická chémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinný), 1. semester
agropotravinárstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
aplikovaná biológia - bakalársky (povinný), 1. semester
aplikovaná biológia - bakalársky (povinný), 1. semester
bezpečnosť a kontrola potravín - bakalársky (povinný), 1. semester
bezpečnosť a kontrola potravín - bakalársky (povinný), 1. semester
potraviny a technológie v gastronómii - bakalársky (povinný), 1. semester
vinárstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
vinárstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 4 písomné testy (dva po 15 bodov, dva po 10 bodov) a záverečná písomná skúška za 50 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí základné poznatky z vybraných kapitol všeobecnej chémie, anorganickej chémie a jej systematickej časti, porozumie vlastnostiam a chemizmu biologicky dôležitých prvkov a ich zlúčenín.
Absolvent predmetu porozumie princípom všeobecnej a anorganickej chémie a dokáže aplikovať poznatky v nadstavbových predmetoch.
Stručná osnova predmetu:
Poznatky zo všeobecnej a anorganickej chémie, ktoré tvoria teoretický základ pre štúdium aplikovaných odborných predmetov. Ide o poznatky o štruktúre atómu, periodickom zákone, chemických väzbách a z nich vyplývajúcich fyzikálno-chemických vlastností anorganických zlúčenín. Chemické reakcie, ich kinetika, katalýza, energetika a chemická rovnováha. Teória pravých a koloidných roztokov. Roztoky elektrolytov. Koligatívne vlastnosti roztokov. Teórie kyselín a zásad. Autoprotolýza vody, pH roztokov. Hydrolýza solí, tlmivé roztoky. Pravé roztoky. Elektrochémia. Chemizmus a vlastnosti technicky a biologicky významných prvkov a anorganických zlúčenín.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Poláček, a kol.: Anorganická chémia. VES SPU Nitra 2011, ISBN 978-80-552-0659-2
Poláček a kol.: Laboratórne cvičenia z anorg. chémie, VES SPU Nitra 2013. SBN 978-80-552-1076-6

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1083

A
B
CDEFX
4,9 %5,4 %12,7 %
15,4 %
47,0 %
14,6 %
Vyučujúci :
RNDr. Daniel Bajčan, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Radovan Stanovič, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Marek Šnirc, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Ivana Tirdiľová (cvičiaci)
Ing. Pavol Trebichalský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
14. 1. 2019
Schválil: prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: