Sylabus předmětu P15-0083-B - Biofyzikálna chémia (FBP - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0083-B
Názov predmetu: Biofyzikálna chémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinný), 3. semester
aplikovaná biológia - bakalársky (povinný), 3. semester
bezpečnosť a kontrola potravín - bakalársky (povinný), 5. semester
vinárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 písomné previerky po 20 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi so základnými pojmami chemickej termodynamiky, kinetiky a koloidnej chémie a ich aplikáciou v potravinárstve. Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky v ďalších predmetoch svojho štúdia.
Stručná osnova predmetu:
Chemická termodynamika biologických sústav. Chemická kinetika. Katalýza. Koligatívne vlastnosti roztokov (ebulioskopia, kryoskopia, osmóza). Difúzia. Viskozita kvapalín. Povrchové javy a adsorpcia. Membranológia. Mechanizmus transportu cez biomembrány. Membránové rovnováhy. Koloidika. Štruktúra koloidnej micely. Stabilita koloidných roztokov a zrušenie koloidného stavu (koagulácia, disolúcia, peptizácia). Ochranné koloidy, emulgátory, gély. Elektroforéza, elektroosmóza. Dialýza, ultrafiltrácia, reverzná osmóza, sedimentácia. Potraviny ako koloidné sústavy. Biologický význam koloidov.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
STANOVIČ, R. -- BAJČAN, D. -- ÁRVAY, J. Biofyzikálna chémia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 162 s. ISBN 978-80-552-1563-1.
POLÁČEK, Š. -- TOMÁŠ, J. -- STANOVIČ, R. Biofyzikálna chémia. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. 173 s. ISBN 80-8069-566-0.
POLÁČEK, Š. -- HRUŠKOVIČOVÁ, A. -- VOLLMANNOVÁ, A. Laboratórne cvičenia z biofyzikálnej chémie. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001. 68 s. ISBN 80-7137-813-5.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 421

ABCDEFX
26,1 %10,2 %12,4 %15,2 %35,6 %0,5 %
Vyučujúci : doc. Ing. Judita Bystrická, PhD. (prednášajúci)
Ing. Radovan Stanovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Mária Timoracká, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny: 12. 3. 2019
Schválil: Ing. Radovan Stanovič, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 12. 03. 2019.

Typ výstupu: