Sylabus predmetu P15-0085-B - Chémia (FBP - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
P15-0085-B
Názov predmetu:
Chémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
výživa ľudí - bakalársky (povinný), 1. semester
výživa ľudí - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 písomné previerky po 20 b a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolovent predmetu chémia porozumie základným pojmom vo všeobecnej, anorganickej a organickej chémii, dokáže aplikovať získané teoretické poznatky na laboratórnych cvičeniach. Získané základné poznatky o vlastnostiach biologicky dôležitých prvkov, anorganických a organických zlúčenín dokáže aplikovať v praxi.
Stručná osnova predmetu:
Teoretické poznatky zo všeobecnej , anorganickej a organickej chémie, nevyhnutné pre štúdium a pochopenie chemickej podstaty zložitých biologických dejov . Chemizmus a vlastnosti biologicky významných anorganických a organických zlúčenín exploatovaných v rastlinnej výrobe.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Krätsmár-Šmogrovič Juraj a kol.: Všeobecná a anorganická chémia, STU, 2011
Šima Jozef a kol.: Anorganická chémia. STU, 2011
Tomáš Ján a kol.: Organická chémia, Nitra, 2012
Tomáš Ján a kol.:Laboratórne postupy z organickej chémie. Nitra, 2012

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 552

A
B
C
D
EFX
6,3 %
5,3 %
8,7 %
10,9 %
54,3 %
14,5 %
Vyučujúci :
Ing. Július Árvay, PhD. (cvičiaci)
RNDr. Daniel Bajčan, PhD. (prednášajúci)
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Mária Timoracká, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. (prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Pavol Trebichalský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
14. 1. 2019
Schválil:
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: