Sylabus predmetu P15-0087-I - Chémia potravín (FBP - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: P15-0087-I
Názov predmetu:
Chémia potravín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
bezpečnosť a kontrola potravín - inžiniersky (povinný), 1. semester
bezpečnosť a kontrola potravín - inžiniersky (povinný), 1. semester
technológia potravín - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 4 písomné testy po 10 bodov a prezentácia seminárnej práce za 10 bodov. Záverečná písomná skúška bude za 50 bodov. Na získanie hodnotenia A bude potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent dokáže definovať základné zložky potravín, t.j. sacharidy, lipidy, proteíny, tiež látky bioaktívne (vitamíny, fenolové zlúčeniny, antioxidanty, minerálne látky), látky do potravín pridávané zámerne (prídavné – aditívne látky), ale aj zlúčeniny, ktoré sa v potravinách prirodzene nevyskytujú (cudzorodé látky kontaminujúce). Absolvent predmetu dokáže aplikovať získané vedomosti v ďalších predmetoch nadväzujúcich na chémiu potravín a vo výskumnej činnosti.
Stručná osnova predmetu:
Úloha a vymedzenie predmetu chémia potravín. Prírodné zložky potravín (voda, sušina, minerálne látky, lipidy, sacharidy, aromatické látky, organické kyseliny, triesloviny, vitamíny, farbivá). Endogénne a exogénne kontaminanty potravín. Inštrumentálne analytické metódy dôkazu a stanovenia jednotlivých zložiek potravín.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VOLLMANNOVÁ, A. -- MUSILOVÁ, J. -- URMINSKÁ, D. -- BAJČAN, D. -- BOBKOVÁ, A. -- BOJŇANSKÁ, T. -- BYSTRICKÁ, J. -- ČANIGOVÁ, M. -- KROČKO, M. -- MAŠKOVÁ, Z. -- MENDELOVÁ, A. -- STANOVIČ, R. -- SZABOVÁ, E. -- TANČINOVÁ, D. -- TÓTH, T. Chémia potravín. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 543 s. ISBN 978-80-552-1814-4.

Odporúčaná:
MUSILOVÁ, J. -- BYSTRICKÁ, J. -- VOLLMANNOVÁ, A. Encyklopedická príručka chémie potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. 95 s. Ochrana biodiverzity ;. ISBN 978-80-552-0091-0.
FODRAN a kol. Chémia potravín.Bratislava : STU, 2011, 394 s. ISBN 987-80-227-3569-8
Príbela: Analýza potravín. STU Bratislava, 1996
VELÍŠEK, J. - HAJŠLOVÁ, J. Chemie potravin I+II. OSSIS : Tábor, 2009, 602 s. ISBN 978-80-86659-17-6

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 610

ABCDE
FX
6,1 %
6,1 %
10,3 %17,5 %48,4 %
11,6 %
Vyučujúci :
Ing. Július Árvay, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Janette Musilová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Mária Timoracká, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 8. 3. 2019
Schválil:
prof. Ing. Janette Musilová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 08. 03. 2019.

Typ výstupu: