Sylabus predmetu P15-0090-B - Chemická toxikológia (FBP - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: P15-0090-B
Názov predmetu:
Chemická toxikológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester:
aplikovaná biológia - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomná previerka za 20 bodov, prezentácia seminárnej práce za 20 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolovent predmetu chemická toxikológia porozumie základným pojmom v chemickej toxikológii, získava informácie o možnostiach interakcií toxických látok so živými organizmami, ich účinkoch a prístupných limitoch pre ľudský organizmus. Nadobúda poznatky o klasifikácii toxických látok a o legislatíve. Absolovent dokáže aplikovať nadobudnuté teoretické vedomosti v praxi.
Stručná osnova predmetu:
Oboznámenie sa so všeobecnými pojmami toxikológie (látka, účinok, štruktúra, expozícia, interakcia, vstrebávanie, biotransformácia, vylučovanie, účinky na organizmus), odhadmi účinku chemických látok. Mechanizmy účinku (dráždenie, narkotické účinky, inhibičné látky, indikujúce látky, karcinogénne, mutagénne, teratogénne a alergénne látky a ich účinky). toxikológia látok (anorganické toxikanty, organické toxikanty, jedy, drogy a škodliviny). Chemické toxikologické riziká v životnom prostredí. Spôsoby ochrany pred toxickými látkami.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bardoděj Z.: Úvod do chemickej toxikologie. Karolinium Praha, 1999
Fargašová Agáta: Environmentálna toxikológia a všeobecná ekotoxikológia. Vydavateľstvo Oman, 2008
Linhart Igor: Toxikologie. Vydavatelství VŠCHT, 2012
Pavlíková Daniela: Ekotoxikologie. Vydavateľstvo:Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008
Prousek: Rizikové vlastnosti látok. STU Bratislava, 2001

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 78

A
BC
D
E
FX
6,4 %
11,5 %
23,1 %28,2 %
30,8 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. (prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny:
14. 1. 2019
Schválil:
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: