Sylabus predmetu P15-0091-B - Chemické laboratórne techniky (FBP - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0091-B
Názov predmetu: Chemické laboratórne techniky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester: agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinný), 1. semester
vinárstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
aplikovaná biológia - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
vinárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test v hodnote 50 bodov na konci semestra. Na získanie zápočtu je potrebné dosiahnúť najmenej 25 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Získať základné teoretické poznatky a praktické zručnosti pri práci v rôznych typoch laboratórií (chemických, analytických, fyzikálnochemických, mikrobiologických, technologických a i.), využitím príslušnej laboratórnej techniky. Vlastnými experimentálnymi skúsenosťami si prakticky osvojiť vhodné laboratórne metodiky, pravidlá a postupy. Absolvovaním teoretickej časti výučby, ako aj praktických laboratórnych cvičení pri experimentoch orientovaných na základné laboratórne operácie a príslušné pracovné techniky, osvojiť si a získať správnu prax potrebnú pre samostatnú prácu v týchto laboratóriách počas štúdia na škole, ako aj ich uplatnenie v praxi.
Absolvent predmetu porozumie všeobecným a odborným poznatkom z problematiky všestranných základov práce v laboratóriách, využitím rôznych laboratórnych techník, na základe čoho následne počas štúdia, ako aj praktických cvičení z iných predmetov, dokáže riešiť samostatné pracovné úlohy a zároveň dodatočne aj aplikovať poznatky získané v teoretickej časti výučby plnohodnotne pri svojej práci a praxi. Samostatnou analýzou poznatkov a praktických skúseností získaných počas štúdia predmetu, tak následne a kvalifikovane dokáže identifikovať vzájomné vzťahy medzi teoretickými vedomosťami a praktickým osvojovaním si profesionálnych zručností.
Stručná osnova predmetu:
Obsah vzdelávania je koncipovaný tak, aby žiaci zvládli všeobecné a odborné poznatky a zručnosti na požadovanej profesionálnej úrovni nevyhnutných na získanie príslušného vzdelania a odbornej spôsobilosti pri práci v rôznych experimentálnych laboratóriách. Teoretická a praktická časť je zameraná najmä na všeobecné základy (bezpečnosť práce, laboratórny poriadok legislatívne predpisy, materiálne vybavenie, základné laboratórne náradie a nádoby, chemikálie a ich uschovávanie), laboratórne techniky (práca so sklom, korkom a gumou, meracie techniky, príprava a rozdeľovanie sústav, práca s plynmi), anorganické syntézy a základné praktické výpočty.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
POLÁČEK, Š. -- KULICH, J. -- LAHUČKÝ, L. -- VOLLMANNOVÁ, A. -- STANOVIČ, R. Laboratórne cvičenia z anorganickej chémie. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2002. 128 s. ISBN 80-7137-990-5.

Odporúčaná:
GAŽO, J. a kol.: Anorganická chémia. Laboratórne cvičenia a výpočty. 2. vyd., Bratislava : Alfa, 1977.
GAŽO, J. a kol.: Laboratórne cvičenia a výpočty v anorganickej chémii. Bratislava : SVTL, 1967.
JAROŠ, F. Praktická toxikológia. Martin : Osveta, 1988.
PALEČEK, J., LINHART, I., HORÁK, J. Toxikologie a bezpečnost práce v chemii. Praha : VŠCHT, 1996.
POŠTA, A., FIKAR, J., HEMER, I., LIŠKA, F.: Laboratorní technika a bezpečnost práce. Praha : SNTL 1981.
Príručka prvej pomoci. Slovenský červený kríž, Bratislava : Perfekt, 2007.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 282

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci : Ing. Marek Šnirc, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Pavol Trebichalský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 14. 1. 2019
Schválil: doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: