Sylabus predmetu P15-0094-I - Prírodné organické zlúčeniny (FBP - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
P15-0094-I
Názov predmetu:
Prírodné organické zlúčeniny
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester:
aplikovaná biológia - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 písomné testy po 20 bodov, prezentácia seminárnej práce za 10 bodov a záverečná písomná skúška za 50 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu prírodné organické zlúčeniny porozumie chemizmu prírodných organických zlúčenín, ktoré majú pre existenciu živej hmoty základný význam. Študent pochopí problematikou prírodných látok ako potenciálnych toxikantov, ako i vznikajúcich toxikantov z prírodných látok.
Stručná osnova predmetu:
Vyučovaný predmet je zameraný na primárne metabolity, ktoré majú pre existenciu živej hmoty základný význam ako i na sekundárne metabolity, ktoré sú veľmi rozmanité so špecifickým významom doteraz neobjasneným. Veľký význam sa kladie na biosyntézu a degradáciu prírodných látok ako i na ich vzájomné vzťahy. Z obsahovej stránky na rozdiel od tradičného poňatia sme zaradili aj problematiku prírodných látok ako potenciálnych toxikantov, ako i vznikajúcich toxikantov z prírodných látok.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Jahodář, L.: Farmakobotanika - Semenné rostliny. Karolinum, Praha 2012.
Hrdina, V.: Přírodní toxiny a jedy. Galén, 2004
Opletal, L.: Přírodní látky a jejich biologická aktivita - Nutraceutika. Primární metabolity a látky obsažené ve strukturovaných biologických systémech, Karolínium, 2011
Opletal, L, Skřivanová, V: Přírodné látky a jejich biologická aktivita. Vydavateľstvo: Karolínium 2010
Remko, M.: Základy medicínskej a farmaceutickej chémie. Vydavateľstvo: Slovak Academic Press, 2005

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 29

ABC
D
EFX
62,1 %
13,8 %
13,8 %6,9 %3,4 %
0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Judita Lidiková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. (prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny:
14. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Judita Lidiková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: