Sylabus predmetu P15-0095-B - Seminár z anorganickej chémie (FBP - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
P15-0095-B
Názov predmetu: Seminár z anorganickej chémie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
2
Odporúčaný semester:
aplikovaná biológia - bakalársky (povinný), 1. semester
bezpečnosť a kontrola potravín - bakalársky (povinný), 1. semester
vinárstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
agropotravinárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
aplikovaná biológia - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
bezpečnosť a kontrola potravín - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
potraviny a technológie v gastronómii - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
vinárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu seminára budú 3 písomné testy po 10 bodov. Na získanie zápočtu je potrebné získať minimálne 15 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie základným princípom tvorby chemického názvoslovia a chemických rovníc, ako aj jednoduchým chemickým výpočtom, nevyhnutným pre úspešné zvládnutie chemických disciplín v rámci vysokoškolského štúdia. Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky v ďalších predmetoch svojho štúdia.
Stručná osnova predmetu:
Repetitórium základných vedomosti zo všeobecnej a anorganickej chémie v rozsahu gymnaziálneho učiva. Chemické názvoslovie a jednoduché výpočty. Redoxné rovnice. Cieľom seminára je poskytnúť absolventom odborných stredných škôl potrebné vedomosti k úspešnému zvládnutiu anorganickej chémie na SPU.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Poláček a kol.: Chemické názvoslovie, rovnice a výpočty. VES SPU Nitra 2012. ISBN 978-80-552-0837-4

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 920

ZFX
100,0 %
0 %
Vyučujúci : RNDr. Daniel Bajčan, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Ľuboš Harangozo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Radovan Stanovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Marek Šnirc, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Pavol Trebichalský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
5. 3. 2019
Schválil: Ing. Radovan Stanovič, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 05. 03. 2019.

Typ výstupu: