Sylabus předmětu P15-0101-I - Ekológia mikroorganizmov (FBP - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0101-I
Názov predmetu: Ekológia mikroorganizmov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: aplikovaná biológia - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude možné získať 50 bodov, a to 25 bodov za laboratórny protokol a 25 bodov za seminárnu prácu. Zverečná skúška bude za 50 bodov. Na získanie celkového hodnotenia A na skúške je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študenti si osvoja najdôležitejšie pojmy v ekológii mikroorganizmov. Samostatne pracujú v laboratóriu a využívajú poznatky z oblasti mykológie a bakteriológie. Naučia sa hodnotiť kvalitu pôdy a vody podľa vybraných ukazovateľov v súlade s aktuálnymi STN a EU normami.
Absolvent predmetu dokáže riešiť problematiku hodnotenia kvality a zdravia pôdy, hygienickej kvality vody a vzduchu na základe sledovania mikrobiologických ukazovateľov.
Stručná osnova predmetu:
Charakteristika a funkcia mikrobiálneho spoločenstvá v prostredí (pôda,voda, vzduch). Význam mikroorganizmov v kolobehu prvkov. Hodnotenie kvality a zdravia pôdy. Ekologický a hygienický význam mikroorganizmov vo vode.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Javoreková et al.: Biológia pôdy v agroekosystémoch. Nitra, 2008. ISBN 978-80-552-0007-1

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 104

ABCDEFX
17,3 %19,2 %23,1 %18,3 %21,2 %0,9 %
Vyučujúci : prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Jana Maková, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny: 6. 3. 2019
Schválil: prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 06. 03. 2019.

Typ výstupu: