Sylabus předmětu P15-0111-B - Základy mikrobiológie (FBP - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0111-B
Názov predmetu: Základy mikrobiológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú pri dennej forme vzdelávania 2 písomné testy po 20 bodov a pri externej forme vzdelávania 1 test za 40 bodov. Na získanie zápočtu musí študent získať minimálne 15 bodov zo 40 bodov. Záverečná písomná skúška bude za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie všeobecným základom cytologickej, morfologickej a fyziologickej charakteristiky mikroorganizmov a metabolickej aktivity mikroorganizmov v prostredí. Absolvent predmetu dokáže zaraďovať mikroorganizmy do systému živých organizmov. Študent dokáže pracovať s optickým mikroskopom, merať a počítať bunky mikroorganizmov, stanoviť ich metabolické produkty, identifikovať dôležité mikroorganizmy v kolobehoch prvkov.
Stručná osnova predmetu:
Cytológia, morfológia a ekologický význam mikroorganizmov. Výživa mikroorganizmov a faktory, ktoré ovplyvňujú ich rast a rozmnožovanie. Vzťahy medzi mikroorganizmami navzájom. Praktické osvojenie si základnej a mikrobiologickej techniky, príprava mikroskopických preparátov, pozorovanie základných morfologických znakov, spôsoby merania a počítania mikroorganizmov.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JAVOREKOVÁ, S. -- MAKOVÁ, J. Mikrobiológia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 135 s. ISBN 978-80-552-0760-5.
JAVOREKOVÁ, S. -- MEDO, J. Laboratórny manuál k predmetu mikrobiológia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 121 s. ISBN 978-80-552-0985-2.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 290

ABCDEFX
3,8 %6,9 %10,7 %27,9 %44,5 %6,2 %
Vyučujúci : Ing. Lukáš Hleba, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Jana Maková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Juraj Medo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 14. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Jana Maková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: