Sylabus predmetu P15-0118-I - Senzometrika a informatika v potravinárstve (FBP - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0118-I
Názov predmetu: Senzometrika a informatika v potravinárstve
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: bezpečnosť a kontrola potravín - inžiniersky (povinný), 1. semester
bezpečnosť a kontrola potravín - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomný test 20 bodový, prezentácia seminárnej práce za 20 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študenti porozumejú teórii zmyslového hodnotenia, aplikácii rôznych metódík pre konkrétne problémy zmyslového hodnotenia. Naučí sa zostavovať dotazníky pre konzumentskú skupinu testov, organizovať a viesť cielené pohovory (focus groups), vyhodnocovať CLT, HUT testy, spracovať výsledky hodnotení, sedení pomocou aplikačného software. Absolvent predmetu ovláda základné metódy spracovania a interpretácie výsledkov potravinárskych (senzorických) dát a získa návyky pre ich aplikáciu vo výskumnej činnosti.
Stručná osnova predmetu:
Definícia senzometriky. Dáta v senzorickej analýze a potravinárstve. Parametrické a neparametrické testy. Tvorba dotazníka. Tvorba kampane. Focus groups. CLT (central laboratory test). HUT (home user test). Analýza dát. Inštrumentálne metódy v senzorickej analýze. Analýza obrazu. Eyetracking. RFID (rádiofrekvenčná identifikácia) a jej využitie. Čiarové kódy a ich využitie pri zbere dát, trackingu a logistike v potravinárstve. Webové technológie.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Maximo C. Gacula Jr. et al. 2008. Statistical Methods in Food and Consumer Research. Second Edition (Food Science and Technology), Academic Press.2008. 888 s. ISBN-978-0123737168
Vietoris V2013. Food Statostics (Sensometrics) using R. Supplement o sensometric and sensory excercises. SUA Nitra. 2013 ISBN-978-80-552-1096-4

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 354

ABCDEFX
26,6 %26,0 %20,9 %12,1 %14,1 %0,3 %
Vyučujúci : Ing. Patrícia Martišová (cvičiaci)
doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 14. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: