Sylabus predmetu 640P407 - Fyziológia vtákov (FBP - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
640P407
Názov predmetu:
Fyziológia vtákov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, semestrálna práca
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so špecifickými funkciami a zvláštnosťami fyziologických funkcií vtákov. Absolvent predmetu dokáže analyzovať základné a špecifické rozdiely medzi vtáčím a cicavčím organizmom.
Stručná osnova predmetu:
Biologický a ekonomický význam hydiny, špecifikácia zvláštností fyziologických funkcií vtákov, rozdiely vo fyziológii trávenia, metabolizmu, rozmnožovania, dýchania a vylučovania. Faktory ovplyvňujúce funkcie jednotlivých sústav, produkčné schopnosti a stav vnútorného prostredia. Poruchy vnútorného prostredia a fyziologické poruchy.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Jelínek, P, Koudela, K. a kol.: Fyziologie hospodářskych zvířat. Brno : MZLU, 2003.
Kollárová, E. et al. Fyziológia neprežúvavcov. SPU : Nitra, 1996.
Reece, W. O.: Fyziológie domácich zvířat. Praha : Grada, 1998.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 59

A
B
C
D
E
FX
100,0 %
0 %0 %0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD. (cvičiaci)
Ing. Ivana Speváková, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny:
5. 3. 2019
Schválil:
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 05. 03. 2019.

Typ výstupu: