Sylabus predmetu P15-0004-B - Prevádzková prax (FBP - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: P15-0004-B
Názov predmetu:
Prevádzková prax
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinný), 4. semester
aplikovaná biológia - bakalársky (povinný), 4. semester
bezpečnosť a kontrola potravín - bakalársky (povinný), 4. semester
vinárstvo - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
záverečná správa z praxe
zápočet
Výsledky vzdelávania:
Cieľom prevádzkovej praxe je rozšíriť poznatky o výrobnej činnosti agropotravinárskych podnikov. Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky o podnikoch zabezpečujúcich výrobu a spracovanie poľnohospodárskych produktov priamo v podmienkach praxe.
Stručná osnova predmetu:
V rámci prevádzkovej praxe sa študenti oboznámia s výrobno-technologickými podmienkami v rastlinnej a živočíšnej výrobe, so spôsobmi získania, skladovania, spracovania a úpravy produktov rastlinnej a živočíšnej výroby. Analyzujú systémy zabezpečenia a kontroly v rastlinnej produkcii - ochrana rastlín, ochrana proti škodcom a chorobám od pestovania až po skladovanie a spracovanie. Analyzujú systémy zabezpečenia kontroly v živočíšnej produkcii - ochrana a kontrola zdravotného stavu zvierat, kontrola získavania mlieka až po predaj a pod.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOZELOVÁ, D. -- MELLEN, M. Prax v poľnohospodársko-potravinárskom komplexe. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 101 s. ISBN 978-80-552-1183-1.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 498

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci : Ing. Jozef Čapla, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 30. 8. 2019
Schválil: Ing. Jozef Čapla, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 30. 08. 2019.

Typ výstupu: