Sylabus predmetu P15-0010-B - Biochemické technológie (FBP - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
P15-0010-B
Názov predmetu: Biochemické technológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinný), 6. semester
aplikovaná biológia - bakalársky (povinný), 6. semester
vinárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomný test, so sumárnou hodnotou 20 bodov, semestrálna práca s hodnotou 20 bodov a záverečná písomná skúška s hodnotou 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Predmet je zameraný na vysvetlenie princípov kultivačných a fermentačných technológií a spôsobov prípravy fermentačných produktov. Študent predmetu porozumie základným spôsobom kultivácie mikroorganizmov pre ich priemyselné využitie a biotechnologickým princípom výroby biologicky aktívnych látok. Absolvent predmetu ovláda metódy a postupy aplikované v poľnohospodárskych biotechnológiách pre prípravu biomasy, enzýmov, úpravu surovín pre zlepšenie nutričných vlastností.
Stručná osnova predmetu:
Výber a príprava produkčných kmeňov mikroorganizmov pre biotechnologické výroby. Biochémia mikroorganizmov. Emerzná a submerzná kultivácia. Substráty, kultivačné podmienky a strojné zariadenia. Výroba enzýmov, aminokyselín, antibiotík, hybridómové technológie, biodegradácia odpadov, výroba bioplynu, liehu, biomasy - droždia.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
URMINSKÁ, D. -- CHŇAPEK, M. -- VIVODÍK, M. Biochemické technológie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 194 s. ISBN 978-80-552-1919-6.

Odporúčaná:
Michalík Ivan a kol.: Biochemické technológie, SPU, Nitra, 1999

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 160

A
B
C
D
E
FX
24,4 %
16,3 %
10,6 %
10,6 %
33,8 %
4,3 %
Vyučujúci :
Ing. Dana Rajnincová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
6. 3. 2019
Schválil:
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 06. 03. 2019.

Typ výstupu: