Sylabus předmětu P15-0015-B - Funkčná cytológia (FBP - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
P15-0015-B
Názov predmetu:
Funkčná cytológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
vinárstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti absolvujú dva písomné testy, so sumárnou hodnotou 40 bodov a záverečná písomná skúška s hodnotou 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Predmet je zameraný na vysvetlenie funkcií a štruktúr prokaryotických a eukaryotických buniek. Študent predmetu porozumie zloženiu a funkcii buniek a jednotlivých subcelulárnych štruktúr. Absolvent ovláda základné metódy izolácie a charakterizácie bunkových štruktúr.
Stručná osnova predmetu:
Prokaryotické bunky. Euraryotické bunky. Bunkové jadro. Mitochondrie. Plastidy a chloroplasty. Vakuoly. Golgiho aparat. Ribozómy a endoplazmatické retikulum.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MASSANYI, P. -- TOMAN, R. -- LUKÁČ, N. -- TRANDŽÍK, J. -- CHRENEK, P. -- FABIŠ, M. Fyziológia bunky. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. 147 s. ISBN 80-8069-443-5.
MARTINIAKOVÁ, M. -- KUNA, R. -- OMELKA, R. -- JANČOVÁ, A. -- MASSANYI, P. Všeobecná cytológia a histológia = vysokoškolská učebnica. 1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2008. 204 s. ISBN 978-80-8094-198-7.
KOŠŤÁL, L. -- BOBÁK, M. -- IKRÉNYI, I. -- ĎURIŠOVÁ, Ľ. Štrukturálna botanika. 3. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. 154 s. ISBN 80-8069-538-5.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
predmet sa vyučuje len v letnom semestri
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 16

ABC
D
E
FX
6,3 %6,3 %
12,5 %
31,3 %
43,6 %
0 %
Vyučujúci :
Ing. Hana Greifová, PhD. (cvičiaci)
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Jiřina Zemanová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 7. 3. 2019
Schválil: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 07. 03. 2019.

Typ výstupu: