Sylabus predmetu P15-0017-B - Kvasné technológie (FBP - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
P15-0017-B
Názov predmetu:
Kvasné technológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinný), 6. semester
vinárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomný test, so sumárnou hodnotou 20 bodov, semestrálna práca s hodnotou 20 bodov a záverečná písomná skúška s hodnotou 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Predmet je zameraný na vysvetlenie princípov kvasných technológií a spôsobov prípravy fermentačných produktov. Študent predmetu porozumie podstate kvasných procesov, predovšetkým procesom liehového a mliečneho kvasenia. Absolvent predmetu ovláda metódy a postupy aplikované v poľnohospodárskych biotechnológiách pri výrobe piva, vína, kyslomliečnych produktov, v pekárstve, výrobe octu, organických kyselín a sacharidov, ale aj fermentácie čaju, kávy a biotechnologických postupoch pri spracovaní mäsa.

Stručná osnova predmetu:
Biochémia kvasných procesov. Fyzikálne a chemické podmienky kvasných procesov. Analýza
produktov kvasných biotechnológií v potravinárstve. Výroba piva. Výroba vína. Kyslomliečne
produkty. Pekárstvo. Droždiarstvo. Výroba octu. Fermentácie čaju, kávy a iných pochutín.
Probiotiká. Výroba organických kyselín, vitamínov a sacharidov. Biotechnológie pri spracovaní mäsa.

Odporúčaná literatúra:
Základné:
URMINSKÁ, D. -- BOBKO, M. -- DRÁB, Š. -- DUCKOVÁ, V. -- MAŠKOVÁ, Z. -- MENDELOVÁ, A. -- MUSILOVÁ, J. Kvasné technológie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. 93 s. ISBN 978-80-552-1441-2.

Odporúčaná:
Dana Urminská, Daniela Chmelová, Miroslav Ondrejovič: Fermentačné technológie, SPU 2013, ISBN 978-80-552-1053-7
Kalidas Shetty a kol.: Food Biotechnology, CRC Press 2006, ISBN 0-8247-5329-1

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 93

A
B
C
D
E
FX
32,3 %15,1 %19,4 %16,1 %
14,0 %
3,1 %
Vyučujúci : doc. Ing. Marek Bobko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Štefan Dráb, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Viera Ducková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
doc. Ing. Andrea Mendelová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 6. 3. 2019
Schválil:
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 06. 03. 2019.

Typ výstupu: