Sylabus predmetu P15-0018-I - Metódy a techniky génových manipulácií (FBP - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
P15-0018-I
Názov predmetu: Metódy a techniky génových manipulácií
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester:
agrobiotechnológie - inžiniersky (povinný), 2. semester
aplikovaná biológia - inžiniersky (povinný), 2. semester
aplikovaná biológia - inžiniersky (povinný), 2. semester
genetické technológie v agrobiológii - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 písomné testy po 15 bodov, prezentácia seminárnej práce za 10 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.

Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu ovláda základné princípy klonovania DNA, izolácie nukleových kyselín, tvorby rekombinantnej DNA, jej transformácie, selekcie, analýzy, sekvenovania, hybridizačných a cytologických metód jej detekcie. Študent získa praktické zručnosti v laboratóriu, dokáže izolovať nukleové kyseliny,separovať ich elektroforeticky na agarových a polyakrylamidových géloch. Ovláda metódu PCR, mikrosatelitné analýzy, ktoré dokáže analyzovať a intepretovať. Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky v laboratórnej praxi a vo výskume.
Stručná osnova predmetu:
Izolácia, purifikácia DNA a štiepenie restrikčnými enzýmami, tvorba a transformácia rekombinovanej DNA, techniky analýzy a selekcie rekombinantnej DNA, metódy sekvenovania DNA, tvorba a skríning DNA knižníc, tvorba cDNA knižnice, príprava genómových knižníc, cielená expresia génov, transgénne organizmy, princípy génového inžinierstva rastlín, živočíchov a mikroorganizmov.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GÁLOVÁ, Z. -- BALÁŽOVÁ, Ž. -- MICHALÍK, I. -- LIBANTOVÁ, J. -- MORAVČÍKOVÁ, J. -- HRICOVÁ, A. -- MATUŠÍKOVÁ, I. Biotechnológie v rastlinnej produkcii. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2008. 143 s. ISBN 978-80-552-0146-7.
TÓTH, D. -- BEŽO, M. -- BEŽOVÁ, K. -- BREZŇANOVÁ, I. -- BRINDZA, J. -- BULLA, J. -- FERENČÍK, I. -- ŠULAJOVÁ, L. -- GÁLOVÁ, Z. -- GODÁNY, A. -- HORECKÁ, T. -- HRAŠKA, Š. -- RAŽNÁ, K. -- CHRENEK, P. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- KANTÍKOVÁ, M. -- KLUBICOVÁ, K. -- KMEŤ, V. -- SIEKEL, P. -- SOMMER, A. -- ŠAJBIDOR, J. -- ŠTEFANOVIČ, J. -- ŠTEFÚNOVÁ, V. Biologická bezpečnosť. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. 463 s. ISBN 978-80-8069-846-1.
GÁLOVÁ, Z. -- BALÁŽOVÁ, Ž. -- CHRENEK, P. -- CHŇAPEK, M. -- LIBANTOVÁ, J. -- MATUŠÍKOVÁ, I. -- MORAVČÍKOVÁ, J. -- SALAJ, J. -- DRÁBEKOVÁ, J. Metódy a techniky génových manipulácií. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 199 s. ISBN 978-80-552-1805-2.
GÁLOVÁ, Z. -- CHRENEK, P. -- BALÁŽOVÁ, Ž. -- MORAVČÍKOVÁ, J. -- CHŇAPEK, M. -- VIVODÍK, M. -- DRÁBEKOVÁ, J. Geneticky modifikované potraviny. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. ISBN 978-80-552-1762-8.
GÁLOVÁ, Z. -- CHŇAPEK, M. -- BALÁŽOVÁ, Ž. -- VIVODÍK, M. -- MORAVČÍKOVÁ, J. Molekulárna biológia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 134 s. ISBN 978-80-552-1550-1.
GÁLOVÁ, Z. -- BALÁŽOVÁ, Ž. -- LIBANTOVÁ, J. -- MATUŠÍKOVÁ, I. -- MORAVČÍKOVÁ, J. -- SALAJ, J. -- HRICOVÁ, A. Praktické cvičenia z molekulárnej biológie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 67 s. ISBN 978-80-552-0657-8.

Odporúčaná:
H. Lodishy a kol.: Molecular Cell Biology, USA, SAB Inc., 1995
J. Turňa a kol.: Rekombinantné DNA a biotechnológie, Alfa, Bratislava, 1989
J. Turňa a kol.: Techniky rekombinantných DNA. VEDA, 2004

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
predmet sa vyučuje len v letnom semestri
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 247

ABC
D
E
FX
25,9 %
13,8 %
21,1 %
17,0 %19,4 %
2,8 %
Vyučujúci :
doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD. (cvičiaci)
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Milan Chňapek, PhD. (cvičiaci)
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. (prednášajúci)
Ing. Andrea Špaleková (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny: 5. 3. 2019
Schválil: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 05. 03. 2019.

Typ výstupu: