Sylabus predmetu P15-0020-I - Rádioaktivita v životnom prostredí (FBP - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
P15-0020-I
Názov predmetu: Rádioaktivita v životnom prostredí
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester:
aplikovaná biológia - inžiniersky (povinný), 2. semester
aplikovaná biológia - inžiniersky (povinný), 2. semester
agrobiotechnológie - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomný test s hodnotou 40 bodov a záverečná písomná skúška s hodnotou 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže pracovať v multidisciplinárnej oblasti ochrany zdravia ľudí a zvierat v prípade kontaminácie životného prostredia rádioaktívnymi látkami z rôznych umelých a prírodných zdrojov. Študent dokáže aplikovať poznatky a zvládne terminológiu nutnú pre účinnú komunikáciu s odborníkmi z oblastí fyziky, nukleárnej techniky, medicíny a krízového manažmentu.
Stručná osnova predmetu:
Rádioaktívne jadrá atómov a ich premena. Prírodné a umelé zdroje ionizujúceho žiarenia. Stochastické a nestochastické účinky ionizujúceho žiarenia na biologické systémy. Základné pravidlá ochrany pred ionizujúcim žiarením, medzinárodné normy a súčasný stav legislatívy v EÚ a SR. Účinnosť ochranných opatrení prijatých po haváriách vo Windscale a Černobyle. Možné scenáre kontaminácie životného prostredia rádioaktívnymi látkami z rôznych zdrojov a najvhodnejšie protiopatrenia v oblasti prvovýroby a technológie spracovania potravín. Organizácia monitorovacích systémov v SR a EÚ.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Eisenbud, M.: Environmental radioactivity. Orlando: Academic Press, 1988
Gábriš,Ľ. a kol. Ochrana a tvorba životného prostredia v poľnohospodárstve. Nitra: SPU, 1998
Jandl, P. - Petr,I. Ionizující záření v životním prostředí. Praha: SNTL, 1988
Šáro,Š. - Tolgyessy, J. Rádioaktivita prostredia. Bratislava: Alfa, 1985

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 172

A
B
C
D
EFX
57,6 %
26,7 %
8,1 %
2,9 %
4,7 %0 %
Vyučujúci :
RNDr. Juraj Miššík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 14. 1. 2019
Schválil:
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: