Sylabus předmětu P15-0023-B - Fyziológia bunky (FBP - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
P15-0023-B
Názov predmetu: Fyziológia bunky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester:
agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinný), 2. semester
aplikovaná biológia - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti absolvujú 2 písomné testy po 20 bodov, záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je charakteristika živej hmoty a ich foriem (subvírusové patogény, vírusy, prokaryota, eukaryota), bunky ako základnej stavebnej jednotky živej hmoty. Morfologická časť predmetu sa zaoberá štúdiom tvaru a štruktúry buniek a bunkových organel za normálnych, alebo experimentálne pozmenených podmienok. Funkčná časť cytológie charakterizuje rôzne fyziologické, biochemické a biofyzikálne metódy na skúmanie funkčných prejavov života buniek za normálnych a patologických podmienok.
Absolvent predmetu porozumie biológii a funkčnosti živočíšnych buniek,dokáže aplikovať poznatky v oblasti biologických vied, dokáže identifikovať štrukturálne a funkčné prejavy buniek.
Stručná osnova predmetu:
V predmete sa študujú štrukturálne a funkčné vlastnosti živočíšnych buniek. V úvode predmetu sa stručne charakterizuje živá hmota, forma živej hmoty, nasleduje štruktúra, členenie a ochorenia spôsobené nebunkovými formami (vírusy, prokaryoty). Charakterizujú sa rozdiely medzi prokaryotickými a eukaryotickými bunkami. Predmet detailne charakterizuje transportné, komunikačné systémy a energetické procesy v bunkách. Osobitná časť je zameraná na bunkový cyklus,proteosyntézu, delenie buniek, diferenciáciu, determináciu a kmeňové bunky. Jednotlivé bunkové organely sa opisujú z hľadiska štrukturálneho a funkčného. V závere sa v predmete pojednáva o cytopatológii (všeobecná a špeciálna časť) a následne sa charakterizujú nádorové bunky. V závere predmetu sú predstavené metódy výskumu buniek, hodnotenie štrukturálnych a funkčných zmien buniek. V ďalšej časti sa opisujú manipulácie so živočíšnymi bunkami.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P..: Molecular Biology of the Cell, New York: Garland Science; 2002. ISBN-10: 0-8153-3218-1
Bózner, A.: Cytológia. Príroda Bratislava, 1992;
Kapeller, K, Strakele, H.: Cytomorfológia. Osveta Martin, 1999;
Massányi, P., Lukáč, N., Toman, R., Kolesárová, A.: Fyziológia bunky. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. 137 s. ISBN 978-80-552-0107-8.
Massányi, P., Toman, R., Lukáč, N., Trandžík, J.: Bunková biológia. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001. 163 s. ISBN 80-7131-960-3.
Rejhart, A., Vojtěšěk, B.: Obecná patologie nádorového rústu. Grada Praha, 2002.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
predmet sa vyučuje len v letnom semestri
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 240

A
B
C
DE
FX
6,7 %
3,3 %17,1 %
18,8 %
46,7 %
7,4 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Jiřina Zemanová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
7. 3. 2019
Schválil:
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 07. 03. 2019.

Typ výstupu: