Sylabus predmetu P15-0028-B - Fyziológia živočíchov (FBP - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
P15-0028-B
Názov predmetu:
Fyziológia živočíchov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester:
agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinný), 4. semester
aplikovaná biológia - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 písomné testy po 20 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť poznatky o funkciách jednotlivých tkanív, orgánov a systémov organizmu živočíchov ako celku. Absolvent predmetu porozumie základným fyziologickým funkciám a dokáže aplikovať získané poznatky pri štúdiu ďalších predmetov biologického zamerania
Stručná osnova predmetu:
Vysvetlenie základných funkcií tkanív a všetkých orgánových sústav. Základné poznatky o vnútornom prostredí a biologických zákonitostiach, ktoré determinujú životné funkcie v organizme zvierat v závislosti od stále sa meniacich a vyvíjajúcich sa životných podmienok. Interakcie hlavných systémov zabezpečujúcich činnosť buniek, tkanív a orgánov. Princípy riadenia a regulácie procesov v orgánových sústavách a v organizme ako celku. Poskytnutie uceleného prehľadu fyziologických aspektov metabolizmu živočíchov a človeka.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOVÁČIK, J. -- BULLA, J. -- CAPCAROVÁ, M. -- KALAFOVÁ, A. -- KOLESÁROVÁ, A. -- KROČKOVÁ, J. -- LUKÁČ, N. -- MASSANYI, P. Fyziológia živočíchov. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. 414 s. ISBN 978-80-552-1290-6.

Odporúčaná:
Kováčik, J. et al.: Fyziológia živočíchov, Nitra : SPU, 2012. - 178 s
Jelínek, P.: Fyziológie hospodářskych zvířat. Brno: MZLU, 2003.- 414 s.
Kováčik, J. et al. Fyziológia živočíchov. Nitra : SPU, 2009. - 183 s.
Kováčik, J. et al. Repetitórium z fyziológie živočíchov : (pracovný zošit), Nitra : SPU, 2009. - 61 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 902

A
B
CDEFX
9,9 %5,3 %
9,9 %
14,1 %
50,9 %
9,9 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Anton Kováčik, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. (prednášajúci)
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Tomáš Slanina, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Filip Tirpák, PhD. (cvičiaci)
Ing. Jiřina Zemanová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
16. 3. 2020
Schválil: prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 16. 03. 2020.

Typ výstupu: