Sylabus predmetu P15-0035-I - Ochrana biodiverzity živočíchov (FBP - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
P15-0035-I
Názov predmetu:
Ochrana biodiverzity živočíchov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
3
Odporúčaný semester: aplikovaná biológia - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Test, seminárna práca, projekt, ...
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Získanie základných poznatkov o prioritách, formách a spôsoboch konzervácie a využitia biodiverzity hospodárskych zvierat v trvalo udržateľnom rozvoji.Absolvent predmetu porozumie a dokáže aplikovať poznatky pri realizácii ochrany a zachovania biodiverzity.
Stručná osnova predmetu:
Genetické zdroje a ich význam. Genofond, tvorba, ochrana, využívanie. Konzervácia genetických zdrojov in situ a ex situ. Ekologické farmy v živočíšnej výrobe. Biodiverzita a trvalo udržateľný rozvoj. Národná stratégia biodiverzity. Medzinárodná výmena genofondu. Legislatíva. Informatika. Biologická bezpečnosť.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Agenda 21. VES SPU Nitra, 1997 Národná stratégia ochrany biodiverzity MŽP SR, Bratislava 1997., Wilson, E.O. Rozmanitosť života, LN Praha, 1995., Dawkins, R.: Rieka z raja. Bratislava 1996., Pivko, J., Bulla, J.: Biodiverzita v chove zvierat, ŠVS MPSR VÚŽV Nitra, 1996; Eláš, P.: Ochrana biodiverzity (terminologický slovník). SPU Nitra, 2000
Jaroslav Drobník: Biotechnologie a společnost, UK Praha, 2008
Odporúčaná: Agenda 21. VES SPU Nitra, 1997 Národná stratégia ochrany biodiverzity MŽP SR, Bratislava 1997., Wilson, E.O. Rozmanitosť života, LN Praha, 1995., Dawkins, R.: Rieka z raja. Bratislava 1996., Pivko, J., Bulla, J.: Biodiverzita v chove zvierat, ŠVS MPSR VÚŽV Nitra, 1996; Eláš, P.: Ochrana biodiverzity (terminologický slovník). SPU Nitra, 2000,Kadlečík,O.,Kasarda ,R.:Všeobecná zootechnika.SPU Nitra

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
predmet sa vyučuje pre Agrobiotechnológie v zimnom semestri, pre Aplikovanú biológiu v letnom semestri
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 61

AB
C
DE
FX
98,4 %
1,6 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
9. 9. 2019
Schválil:
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 09. 09. 2019.

Typ výstupu: