Sylabus předmětu P15-0036-I - Patofyziológia živočíchov (FBP - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0036-I
Názov predmetu: Patofyziológia živočíchov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: aplikovaná biológia - inžiniersky (povinný), 2. semester
aplikovaná biológia - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude semestrálna práca (vo vzťahu k zameraniu práce) - 40 bodov a záverečná ústna skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.Semestrálna práca a prezentácia
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie štrukturálnym a funkčným zmenám buniek, tkanív a orgánov pri pôsobení rozličných patologických príčin. Absolvent predmetu porozumie základným princípom patológie najmä všeobecnej patológie buniek, tkanív a vybraných orgánov.
Stručná osnova predmetu:
Patológia je náuka o chorobe. V predmete sa prihliada k funkčným zmenám a ich podkladu. Sledovanie funkčných zmien pri ochoreniach sa opisuje v klinickej a experimentálnej fyziológii a tvarové zmeny dopĺňa patologická morfológia. Po počiatočných všeobecných procesoch prebiehajúcich na úrovni buniek a tkanív nasleduje opis najbežnejších alterácií jednotlivých orgánových sústav.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MASSANYI, P. -- CAPCAROVÁ, M. -- LUKÁČ, N. -- FORMICKI, G. Basis of pathology: (repetitorium). 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017. 59 s. ISBN 978-80-552-1635-5.

Odporúčaná:
Bednař, B., Vaněček, R.: Úvod do patologie. Praha : SZN, 1964.
https://sites.google.com/site/massanyip/patofyziologia
Rejthar, A., Vojtěšek, B.: Obecní patologie nádorového rústu. Praha : Grada, 2000.
Silbernagel, S., Lang., F.: Atlas patofyziológie člověka. Praha : Grada, 2000.
Yin, X. M., Dong, Z.: Essentials of Apoptosis. Humana Press, 2003. Zendulka, M, Groch, L., Pivník, L.: Atlas veterinární patologické anatomie. Praha : SZN, 1998.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 80

ABCDEFX
91,3 %5,0 %3,7 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD. (prednášajúci)
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. (prednášajúci)
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD. (prednášajúci)
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 7. 3. 2019
Schválil: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 07. 03. 2019.

Typ výstupu: