Sylabus predmetu P15-0064-B - Hygiena potravín (FBP - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
P15-0064-B
Názov predmetu: Hygiena potravín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
bezpečnosť a kontrola potravín - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra: 20 bodový test v 4 týždni a 20 bodový test v 8. týždni
Záverečná skúška: písomný test 30 bodov, ústna časť 30 bodov
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Vedieť aplikovať poznatky o hygienických požiadavkách na jednotlivé druhy potravín, dokáže riešiť laboratórne analýzy z hygieny potravín, dokáže aplikovať poznatky z hygieny potravín v praxi, dokáže analyzovať úroveň hygieny procesu výroby potravín, ich spracovania skladovania, prepravy, dokáže identifikovať potraviny hygienicky a zdravotne neškodné.
Stručná osnova predmetu:
Zásady výroby, dovozu a obehu potravín pre zabezpečenie hygieny potravinového reťazca. Hygienické požiadavky na cudzorodé látky v potravinách. Hygienické aspekty produkcie a spracovania mäsa a mäsových výrobkov. Hygiena mäsa hydiny, vajec a hydinových výrobkov. Hygiena mlieka a mliečnych výrobkov. Hygiena ovčieho a kozieho mlieka. Hygienická a zdravotná neškodnosť potravín rastlinného pôvodu, vody a nápojov. Ochrana potravín pred nežiadúcimi zmenami. Systém zabezpečenia zdravotnej a hygienickej neškodnosti potravín (HACCP). Vplyv kvality potravín na zdravie ľudí.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GOLIAN, J. Hygiena potravín. 3. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 135 s. ISBN 978-80-552-1664-5.
GOLIAN, J. Návody na cvičenia z hygieny potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001. 152 s. ISBN 80-7137-829-1.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
predmet sa pre študentov FPZ vyučuje v zimnom semestri a pre študentov FBP v letnom semestri
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 473

A
B
C
D
E
FX
9,3 %
8,5 %
25,2 %
18,0 %35,7 %
3,3 %
Vyučujúci : Ing. Lucia Benešová (cvičiaci)
prof. Ing. Jozef Golian, Dr. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Simona Kunová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 5. 3. 2019
Schválil:
prof. Ing. Jozef Golian, Dr. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 05. 03. 2019.

Typ výstupu: