Sylabus predmetu P15-0073-B - Seminár k praxi (FBP - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0073-B
Názov predmetu: Seminár k praxi
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 2
Odporúčaný semester: agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
agropotravinárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
aplikovaná biológia - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
bezpečnosť a kontrola potravín - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
potraviny a technológie v gastronómii - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
vinárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, seminárna práca
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je informovať o potrebe a možnostiach absolvovania praxe počas štúdia na FBP SPU v podnikoch poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu a príbuzných, rozšíriť prehľad študentov o postavení poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov v národnom hospodárstve, o spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ, o základných výrobných faktoroch a ekonomike poľnohospodárskej výroby. Poukázať na činnosť organizácií rezortu pôdohospodárstva a producentov bezpečných potravín ako aj na úlohy a funkcie manažmentov podnikov v súvislosti s prehlbovaním technologických a laboratórnych zručností študentov, budúcich manažérov rezortu.
Stručná osnova predmetu:
Význam praktickej prípravy študentov na FBP SPU. Štruktúra MPRV SR. Postavenie agropotravinárskeho komplexu v národnom hospodárstve. Výrobné faktory v poľnohospodárstve. Ekosystémy a ich triedenie. Ľudské zdroje v poľnohospodársko-potravinárskom komplexe, ich štruktúra a funkcie. Organizácie MPRV SR, zväzy a združenia. Inovácie v potravinárstve. Európska stratégia zamestnanosti, Národná sústava povolaní, Rezortné školstvo a vedecko-výskumné pracoviská. Výstavy a odborné podujatia pre poľnohospodársko-potravinársky komplex. Bezpečnosť a ochrany zdravia pri práci v poľnohospodársko-potravinárskom komplexe . Organizácia praxe, študijné pobyty v zahraničí.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
KOZELOVÁ, D., MELLEN, M. 2014. Prax v poľnohospodársko-potravinárskom komplexe. Nitra, SPU. 102 s. ISBN 978-80-552-1183-1

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 622

ZFX
98,4 %1,6 %
Vyučujúci : doc. Ing. Alica Bobková, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Jozef Čapla, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Peter Zajác, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 20. 9. 2019
Schválil: doc. Ing. Alica Bobková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 20. 09. 2019.

Typ výstupu: