Sylabus predmetu P15-0076-B - Verejné zdravie a produkcia potravín (FBP - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0076-B
Názov predmetu: Verejné zdravie a produkcia potravín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: bezpečnosť a kontrola potravín - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné písomné testy za 40 bodov, seminárna práca za 10 bodov.
Záverečná skúška: 50 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Ovládať vzájomné vzťahy produkcie potravín a jej dopady na verejné zdravie, ovplyvňovať funkciu potravinárskeho priemyslu pri zabezpečovaní zdravých potravín,ovplyvňovať funkciu obchodu a predaja vo vzťahu k verejnému zdraviu, ovplyvňovať vývoj spotreby potravín, štruktúry spotreby potraviny a podiel potravín na chorobách, ovplyvňovať etiku a ekonomiku produkcie potravín vo vzťahu k ochrane zdravia.
Stručná osnova predmetu:
Štátna politika zdravia ako základné ľudské právo. Determinanty zdravia, stratégia, podpora a posilňovanie zdravia zdravých občanov, ochrana zdravia u občanov ohrozených biologickými, chemickými či fyzikálnymi faktormi. Úloha agropotravinárskeho priemyslu pri tvorbe a ochrane verejného zdravia. Sytém, nástroje a implemetácia faktorov ovplyvňujúcich verejné zdravie. Vply v spôsobov výroby potravín na verejné zdravie. Konvenčné a alternatívne spôsoby výroby potravín a ich vplyv na zdravie populácie. Etika a etické postupy výrobcov potravín a ich dopad na spotrebiteľov. Programy podpory verejného zdravia. Podpora verejného zdravia cestou legislatívy a svetovej normalizácie.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FIKSELOVÁ, M. -- BOBKOVÁ, A. -- MELLEN, M. Verejné zdravie a produkcia potravín. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 120 s. ISBN 978-80-552-0748-3.

Odporúčaná:
BREEZE, C., HALL, R. 2002. Policy Learning Curve Series, Health Impact Assessment in Government policy - making: Developments in Wales. A case study. No. 6, May 2002, European Centre for Health Policy, Brussels.
EUROPEAN COMMISSION. 2003. The health status of the European Union (Narrowing the health gap). 1. vyd. 2003. ISBN 92-894-3802-9.
FIKSELOVÁ, M. -- BOBKOVÁ, A. -- MELLEN, M. Verejné zdravie a produkcia potravín. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015.
HARELL, J.A., BAKER, E.L. The Essential Services of Public Health. [online]. Dostupné na: http://www.apha.org/ppp/science/10ES.htm
WHO. Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie v Slovenskej republike. Zdravie 21 - Zdravie pre všetkých v 21. storočí. 2004. [online]. Dostupné na: http://www.who.sk/

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Predmet sa poskytuje len v letnom semstri.
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 365

ABCDEFX
6,0 %5,8 %14,2 %18,6 %46,3 %9,1 %
Vyučujúci : doc. Ing. Alica Bobková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Martina Fikselová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Dagmar Kozelová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 4. 3. 2020
Schválil: doc. Ing. Alica Bobková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 04. 03. 2020.

Typ výstupu: