Course syllabus P15-0081-B - Anorganická chémia (FBP - LS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
P15-0081-B
Názov predmetu: Anorganická chémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
krajinné inžinierstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
krajinné inžinierstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 4 písomné testy (dva po 15 bodov, dva po 10 bodov) a záverečná písomná skúška za 50 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí základné poznatky z vybraných kapitol všeobecnej chémie, anorganickej chémie a jej systematickej časti, porozumie vlastnostiam a chemizmu biologicky dôležitých prvkov a ich zlúčenín.
Absolvent predmetu porozumie princípom všeobecnej a anorganickej chémie a dokáže aplikovať poznatky v nadstavbových predmetoch.
Stručná osnova predmetu:
Poznatky zo všeobecnej a anorganickej chémie, ktoré tvoria teoretický základ pre štúdium aplikovaných odborných predmetov. Ide o poznatky o štruktúre atómu, periodickom zákone, chemických väzbách a z nich vyplývajúcich fyzikálno-chemických vlastností anorganických zlúčenín. Chemické reakcie, ich kinetika, katalýza, energetika a chemická rovnováha. Teória pravých a koloidných roztokov. Roztoky elektrolytov. Koligatívne vlastnosti roztokov. Teórie kyselín a zásad. Autoprotolýza vody, pH roztokov. Hydrolýza solí, tlmivé roztoky. Pravé roztoky. Elektrochémia. Chemizmus a vlastnosti technicky a biologicky významných prvkov a anorganických zlúčenín.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Poláček, a kol.: Anorganická chémia. VES SPU Nitra 2011, ISBN 978-80-552-0659-2
Poláček a kol.: Laboratórne cvičenia z anorg. chémie, VES SPU Nitra 2013. SBN 978-80-552-1076-6

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1084

ABCD
E
FX
4,9 %5,4 %
12,8 %
15,4 %
47,0 %
14,5 %
Vyučujúci : RNDr. Daniel Bajčan, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Radovan Stanovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Marek Šnirc, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Ivana Tirdiľová (cvičiaci)
Ing. Pavol Trebichalský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
11. 2. 2020
Schválil: prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 11. 02. 2020.

Type of output: