Sylabus predmetu P15-0086-I - Chémia odpadov (FBP - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
P15-0086-I
Názov predmetu:
Chémia odpadov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester:
aplikovaná biológia - inžiniersky (povinný), 2. semester
agrobiotechnológie - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude písomný test za 20 bodov, prezentácia seminárnej práce za 20 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potredné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie všeobecným princípom odpadov, druhmi, triedením, likvidáciou a využitím odpadov a príslušnými legislatívnymi predpismi. Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky z predmetu v oblasti nakladania s odpadmi vrámci ich vzniku, transportu, zhodnocovania a zneškodňovania a pri riadení odpadového hospodárstva.
Stručná osnova predmetu:
Definícia odpadov, ich tvorba, zloženie, zdroje. Chemizmus pôsobenia na litosféru, pedosféru, atmosféru a hydrosféru. Odpady v potravinárskom a chemickom priemysle, komunálne, lesnícke a poľnohospodárske. Kaly z čistenia odpadových vôd, rádioaktívne odpady. Procesy pri zneškodňovaní, likvidácii, recyklizácii odpadov a rekultivácii pôd. Praktické využitie odpadov, legislatíva.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Europe's Environment The Dobřiš Assesment, EEA, Copenhagen, 1995
Chmielewská, E. - Kuruc, J. ODPADY, UK Bratislava, 2008. ISBN 978-80-223-2407-6
Tolgyessy, Piatrik: Odpad-surovina budúcnosti, Obzor 1984
www.epa.gov/wastes
www.odpady-portal.sk

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 195

A
B
C
D
EFX
65,6 %
21,0 %
10,3 %1,5 %
1,6 %
0 %
Vyučujúci : Ing. Marek Šnirc, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2020
Schválil:
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 28. 02. 2020.

Typ výstupu: